Ο έ ρ ω τ α ς ε ί ν α ι π ι ο ν έ ρ ο ς Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Ο έ ρ ω τ α ς ε ί ν α ι π ι ο ν έ ρ ο ς

Rating: 2.7


Ο έ ρ ω τ α ς ε ί ν α ι π ι ο ν έ ρ ο ς
σ τ η ν κ ό κ κ ι ν η π λ α τ ε ί α τ ω ν σ τ ί χ ω ν .
Α ν δ α λ ο υ σ ι α ν ό ς π α ρ τ ι ζ ά ν ο ς
μ ε τ ο ' ν α χ έ ρ ι σ τ ο Θ ε ό
κ α ι τ ' ά λ λ ο σ τ η ν Ε ι ρ ή ν η .

Δ ε ν έ χ ω visa γ ι α τ η ν ε λ ε υ θ ε ρ ί α
17-11-2000

http: //giorgosvlahos.blogspot.com

COMMENTS OF THE POEM

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success