Explore Poems GO!

Chandrakona: A Township Of 52 Bazaars & 53 Lanes

Gobindapur, Tetultalabazar, Elambazar,
Cchoto Bansdaha, Burro Bansdaha,
Mundamala, Nischindhipur, Alampur,
Khirkibazar, Mitrasenpur, Jayantipur,
Thakurbari, Ayodhya, Ganja,
Gacchshitala, Cchotosthala, Burroshthala,
Radhaballabhpur, Begunbari, Satibazar,
Gopsai, Gosaibazar, Natunhat,
Bonai, Churipukur, Surahat,
Sitanagar, Bogsharpur, Kamarganj,

Bachka, Pathardanga, Madhabpur,
Read More

Thursday, August 27, 2015
Topic(s) of this poem: art
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM