senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points (1991/07/30 / Mtubatuba)

Indandatho - Poem by senzokhaya umhayi

Ngisemendweni Kulomuzi ngiganile,
Lomendo ngawuthola ngisewu m'vumbu wentombazanyana,
Ngangisemncane ngokwethambo nangokwenqondo,
Inhliziyo yami yayisathambile, Uthando yayihamba ilutshala nasemhlabeni ongavundanga,
Amehlo ami ayesebuthuntu esaxhoshwa intuthu yomlilo wamaphepha,
Nomoya wami wawusentekenteke,
Ithemba wawulichitha njengamanzi onakele,
Namhlanje ngibuka izinqumo engazinquma ngivale amehlo,
Izinqumo ezangivala amadlebe ngangamuzwa umama wami,
Namhlanje ngidla izithelo zezinqumo engazitshala mhla ngizithatha ngithabatha lomendo,
Izinqumo engazithatha sengiphuthuma ukugqoka indandatho,
Izinqumo engazithatha sengijahe ukugibela ibhasi eliya emendweni.

Lomendo usufana nomeqo othakathwe ngesiqalekiso sokushiswa indandatho,
Namhlanje indandatho engayifaka ngimomotheka,
Indandatho eyaba isikhiye sokuvula esibayeni sobuntombi bami,
Yona kanye le ndandatho owathi mhla engifaka lomlisa wehlisa izinyembezi,
Le ndandatho eyamenza waguqa ngedolo,
Waze wakhama amagama okuzifungisa phambi ko Mfundisi,
Hho hhe ngaselula nami isandla sami,
Ngamnikeza umunwe wami okuthiwa umngani wendandatho,
Lendandatho engayifaka yangithatha yangibeka kulomhlaba ongenaye umama,
Kuyimanje angikwazi nokwelula isandla ngicele isandla sikamama ukuba singiduduze,
Namhlanje ngishishwa ile ndandatho ngingedwa vo,

Emphakathini babona isidumbu sami sikhululekile,
Abakwethu babona ubuso bami bumomotheka,
Abasemzini bafuna ukubona ukuqhakaza kwembali abayitshala ngezinkomo zendodana yabo,
Abakithi bajabule bathokozile bazithola izinkomo zamalobolo,
Umama ngamthembisa ukuthi ngishanda ngentokozo,
Akawazi lomopho esengiwopha ngaphakathi,
Akamazi uThemba lami ukuthi usephenduke ibhubesi,
Le ndandatho isiphenduke isiqalekiso,
Ngimemeza usizo lukamama lapho ngisha,
Kepha manje sengishawa isikhathi,
Ngesikhathi ngisenesikhathi angisithathanga isikhathi ngamnikezi indlebe,
Indlebe angiyikhongozelisanga ze ibuthe iziyalo zikamama zokugcina,
Namhlanje ngiyikhohliwe imiyalo engingayinikanga indlebe,
Ayikho emgodlagodleni engeza nawo,
Sengibhekene nokushisa kwendandatho,

Amasango akithi ngawafulathela ngeza kulomendo,
Ngazijomba iziyalo zika mama,
Angivumanga ukuba ubaba angidonse ngesandla engivulele amasango,
Ubaba akamnikezanga umyeni wami isandla sami esandleni,
Ekhaya angivalelisa mhla ngithabatha loluhambo,
Umama angimengamanga njengendodakazi yakhe,
Namhlanje umzimba wami uvimbelene ngemivimbo evimbanisa igazi,
Sengiphenduke imvithi evithizwa ngenduku nsuku zonke zemihla,
Imihla yami sekuyimihla yokukhama izinyembezi,
Umyeni wami usephenduke umvubeli wentukuthelo nenhlukumezo empilweni yami,
Uhlamvu lukamentshisi olwalayitha isihogo ekuphileni kwami ile ndandatho,

Namhlanje lendandatho ngiyithatha ngiyayikhumula ngiyibeka etafuleni,
Ngithatha incwadi yasenkantolo yezifungo nezethembiso nayo eceleni kwayo,
Emnyango isicabha sivaliwe sakinatelwa ngeketango,
Uhlamvu lukamentshisi ngiluphethe ngesandla,
Ngimbathe ingubo yomshando engangiyigqokile mhla kukuhle kwethu,
Sengizithelile ngamaconsi amancane esivuthisi(Pethiloli) ,
Lamangabi awangabi isithombe esibi kuwe,
Ze niwucoshe umlotha niwufihle ngomhlabathi,
Bese niqalaza indandatho enizoyithola lapho,
Leyondandatho iyona umvutheli womlilo oshise umzimba wami,
Uyibheke iyashisa leyo ndandatho.


Poet's Notes about The Poem

Indandatho.
-
By Sєиzσkнαуα Uмнαуi, © 2013, All rights reserved.

Comments about Indandatho by senzokhaya umhayi

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Tuesday, November 19, 2013

Poem Edited: Wednesday, November 20, 2013


[Report Error]