senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Mama Ngiyeza 9/19/2013
2. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
3. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
4. Ehlane 11/19/2013
5. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
6. Uzobuya 11/19/2013
7. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
8. Wedwa 9/15/2014
9. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
10. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
11. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
12. Ngiyakhala 9/19/2013
13. Uze Ungabuni 9/19/2013
14. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
15. Luphi? 9/19/2013
16. Ubadla Skuni 9/19/2013
17. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
18. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
19. Zulu Lezintandane 9/15/2014
20. Okuhle 9/15/2014
21. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
22. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
23. Ngicela Uxolo 9/19/2013
24. Uyakhumbula 9/15/2014
25. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
26. Masibonisane 9/15/2014
27. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
28. Imizwa Kamakhwapheni 9/15/2014
29. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
30. Underground Poet 9/15/2014
31. Leyomini 4/20/2013
32. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
33. Indandatho 11/19/2013
34. Thela Umusa 4/26/2014
35. Ngivumele Ngihambe 9/15/2014
36. Iyangidla Lento 11/19/2013
37. Zibodwe Zayekwa 9/19/2013
38. Ngisenguye Owakho 9/19/2013
39. Dear Voicemail 9/19/2013
40. Sithandwa Sami Sokuqala 9/15/2014

Comments about senzokhaya umhayi

 • MVUZO M SIBIYA (3/6/2018 3:14:00 AM)

  CREATIVE AND SIMPLY ENLIGHTING THE THOUGHTS AND FEELINGS ABOUT EVERY SITUATION HE WRITES ABOUT
  SIMPLY THE BEST

  1 person liked.
  0 person did not like.
 • Gugu Marcia Masina Gugu Marcia Masina (12/2/2015 1:10:00 AM)

  grt poems indeed keep it up

 • Mongameli Mazongolo Mongameli Mazongolo (5/11/2014 8:05:00 AM)

  ola nkunzi yam. ngiyawubona umsebenzi wakho muhle kakhulu. qhubekela phambili mdoda. big up!

Best Poem of senzokhaya umhayi

Ntokazi Yakwazulu

Ntokazi yakwazulu

Angizidele amathambo ngithathe lelithuba,
Ngicele izwi kuMdali ngihaye nganasi isimomondiya,
Esihle esisho ngezinwele ezingathi ezasendiya,
Umadlula uphenduke, uzwi limzwilili,
Ubuhle bendalo naye ebe wadalwa wabekwa emazweni nguMdali.

Ngisho intombi yakwaZulu,

Smomondiya sakwaZulu,
Wena muntu wasemazweni,
Ezigodini zakwa Zulu lena komama ongemama,
Kamhlaba uyalingana lena kwandaba zabantu,
Ngisho wena nduku enhle egawulwa ngamazw' amnandi,
Wena manzam' toti angaphuzwa izishimane,
Nami nje sengizidel' amathambo ...

Read the full of Ntokazi Yakwazulu

Zibodwe Zayekwa

Zulu oMjukwana kaNdaba,
Nginimemeza emajukujukwini,
Nginivusa emaphusheni nginiphephetha amehlo nganal' usiba,
Nasi isizukulwane senu sizidika sizigwaza ngowaso,
Baphi bona oyise beke besibonise Lesisizukulwane esilahlekileyo,
Obayibonayo abayithandi lendaba,
Abayizwayo bayishaya indiva,
Abafisi ngisho ukuyixoxa esitimeleni,
Nasi isizwe silahleka bekhona osomashishini,

[Report Error]