senzokhaya umhayi

Rookie - 0 Points [senzokhaya umhayi] (1991/07/30 / Mtubatuba)

senzokhaya umhayi Poems

1. Uze Ungabuni 9/19/2013
2. Mama Ngiyeza 9/19/2013
3. Mama Sesilapha Manje 9/19/2013
4. Hamba Moy' Omubi 11/19/2013
5. Ehlane 11/19/2013
6. Abadala Ngiyabalandela 11/19/2013
7. Uzobuya 11/19/2013
8. Ngaphambi Kokuba Ngihambe 11/19/2013
9. Wedwa 9/15/2014
10. Ezandleni Zengelosi 9/15/2014
11. Ngiyindodana Yakwa Zulu 9/15/2014
12. Anginalutho Esandleni 11/19/2013
13. Ngiyakhala 9/19/2013
14. Luphi? 9/19/2013
15. Ubadla Skuni 9/19/2013
16. Angibanga Indoda Yalutho 9/19/2013
17. Ngiyilunga Lentsha Yase Ningizimu Afrikha 9/19/2013
18. Ngibhal' I Orbituary 9/19/2013
19. Ake Ngivuke 4/20/2013
20. Zulu Lezintandane 9/15/2014
21. Namhlanje Usuku Olukhulu 9/15/2014
22. Ngimbonile Ufikile Uhambile 9/15/2014
23. Ngicela Uxolo 9/19/2013
24. Usuyisono Manje 11/19/2013
25. Uyakhumbula 9/15/2014
26. Bathi Angibuyele Kwazulu 4/20/2013
27. Khalani Zinyoni Vele Nizolibusa 9/15/2014
28. Masibonisane 9/15/2014
29. Imizwa Kamakhwapheni 9/15/2014
30. Le Mfihlo Yethu 9/15/2014
31. Underground Poet 9/15/2014
32. Leyomini 4/20/2013
33. Ngihambile Kakhulu 9/19/2013
34. Indandatho 11/19/2013
35. Thela Umusa 4/26/2014
36. Ngivumele Ngihambe 9/15/2014
37. Okuhle 9/15/2014
38. Thando Unjani 9/15/2014
39. Iyangidla Lento 11/19/2013
40. Ungibonisile 9/15/2014
Best Poem of senzokhaya umhayi

Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Uze umhayel' izinkondl' ezimnandi

Kowethu umhlaba thina simazi njengembongi,
Ubehlala ebhala njalo ehay' inkondlo,
Ubumthola ekhoneni ehleli nephepha nepeni ebheke phansi,
Ebhala inkondlo engaconsi phansi,
Ubengafuni ukukhulunyiswa nokuphazanyiswa laph' eloba,
Ehlezi engamathe nolimi nephepha,
Yena nosiba bekuyizithupha ziy' ogwayini,
Uma engabhali uzomthol' ezivele emahontshini,
Ehaya inkondlo yakhe yothando,
Ekhuluma ngengelosi yothando nobuhle bendalo,
Okanye ekhuluma ngomhlaba nokugcola kwawo,
Ubebhala kamnandi ehaya kamnandi nabantu ...

Read the full of Umhayele Izinkondlo Ezimnandi

Bathi Angibuyele Kwazulu

Ngisemhlabeni ezwen' lama Zulu, ,
Ngiseyibhungu ngibhaklazw' isizungu,
Ngiye ngilibalekele elakithi ela kwaZulu,
Ngizijubil' ngashiy' ikhaya ngaya kowama bhunu,
Ngabashiya bekhala abakithi ngesi zungu,
Ngathath' uhambo ngabashiy' esinquthu,
Noma bekhala ngiyabezwa bandla,
Bath' angibuye kwa Zulu sizoyithungel' ebandla,

[Report Error]