Izinja Zabelungu Poem by Black Consciousness Poetry BCP

Izinja ZabelunguNgivuka ekusani, ngikhudumeze ukudla kwayizolo.
Ngisule ubuthongo, ilawo manzi abandayo akhithiza
izintongo, kodwa ukukhathala buthi ngilapha, ngisho
ngibuphebeza ngegoma, ngitshathe umgodlwana wami
ngithintithe amazolo. Liyophuma ilanga sengifikile kwagoba
iqolo, isikhonkothile inja yomlungu Madoda naBafazi bendlu
ensundu, zigcwele ziyaqhuma izithuthi, amabhasi namatekisi
ongaphansi nongaphezulu, ubumaye maye, ubuguqhu
guqhu.
Ihhhiiiii ihhhhiiiii...
Simba umgodi eceleni komgwaqo, lenja ilokhu ithungatha nje,
usubona ngosilanyana, yehla yenyuka, isibiza ngamagama,
lezi zinja ngempela sezisiphendule abafanyana, zisigijimisa kome inkotha,
liyothi ishaya kuyobe sengathi siqatshulwe isiphokwe, ikhonkotha
ikhonkothile, imambana.

izinja zabelungu
Kaffirrr, Kaffirrr!
Kaffirrr!

Phela izinja zinjalo zikhonkotha ehambayo angithi
imoto, siyofela ezinkomponi nasemaphalazini,
ziyasinephuza zisidla siphila lezi zinja, buka
zinona ziyaqhuma ngegazi lethu, amakhala acijile,
zisizwa ngephunga uma singasebenzi, phela zithi
siyanuka.

Kodwa hhayi zona noma zijuluka ngathi zinethile nje, zebuza
ilanga lithe bhe, lasho uthalangu liyoshona sizwile. Zisibambe
ngamabhulukwe izinje lezi khuzani bo, bakhalile Abafazi bethu
bebheke emakishini, beyokhulisa imidlwane yalezi zinja.
Yathi uma isikhulile lemidlwane yabaluma. iduna, isikazi kuyafana
lezi zinto izinja, ekuqcineni kuluma isidla esikuphayo. Ngithi zinike
iqatha lezi zinto ziye kwagoqa nyawo, zife ziphele, kuyoba nini sidlala
izinja zabelungu, kwelokhokho Mkhulu.

|Sazi KaMzibeni|

Izinja Zabelungu
Sunday, August 6, 2017
Topic(s) of this poem: african poem
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success