Inkonjane, Inyoni Yezulu.... Poem by Black Consciousness Poetry BCP

Inkonjane, Inyoni Yezulu....Ngizishaya isifuba
Ngiyaziqhaja ngobumina.
Njengemvemvane ngimuhle
nje.
Ngithe njo, ngizibuka emthonjeni.
Ngisho ngimamatheka, ngimoyizela,
ngiyimbali yalelizwe.

Ngizishaya isifuba
Ngiyaziqhaja ngebala lami.
Ngimnyama kuhle komhlaba
Wokhokho mkhulu.
Ngimuhle njengendalo kaMdali, hhayi
Phela mina ubuhle bami obendalo.
Kuzo zonke izizwe ziphelele
Ngizihambela ngedwa nje.
Ngiyindoni yamanzi, ngikhanye
okwezihlabathi zolwandle.
ngigcwele okwejuba, nginguketshezi
okukancede.Hhhayi ngimuhle kodwa.

Ngizishaya isifuba.
Ngobuhle bami.
Hhhayi phela mina angifune
kutshelwa nguwe, ngiyazazi
Ngiyisiphalala, umuhle bami
Bufuze isimilo sami, buzothile
njengesiziba.
Phela mina ngimuhle ngaphakathi
nangaphandle. Ngiyinkonjane, inyoni
yezulu emnyama bhuqe.
Ngizishaya isifuba.

|Sazi KaMzibeni|

Inkonjane, Inyoni Yezulu....
Tuesday, August 29, 2017
Topic(s) of this poem: african poem
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success