Menu

Poet jerrimos mugweni(ZVAVANHUVEVHU)

gutu mission hospital. Gutu, Zimbabwe
Poet jerrimos mugweni(ZVAVANHUVEVHU)
gutu mission hospital. Gutu, Zimbabwe
Friday, May 2, 2014

Mwari Ndivo Zvese.(God Is All.)

Musiki wazvose
Mupi woupenyu.
Munatsi weyanano.
Musiki nyakubwinya wakanaka.
Nyakugara narinhi narinhi wavose.
Mudziyo wemweya WaMwari.
Muyananisi munaiye Mwari Baba.
Rakasimba Dhaka rakatiwumba.
Nguva yove Hubenzi.
MuMhuri Yedu muna ivo Mwari.
This is a translation of the poem # God Is All by JOE POEWHIT
Topic(s) of this poem: Poem
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/21/2021 3:41:06 AM # 1.0.0.412