Menu

Poet jerrimos mugweni(ZVAVANHUVEVHU)

gutu mission hospital. Gutu, Zimbabwe
Poet jerrimos mugweni(ZVAVANHUVEVHU)
gutu mission hospital. Gutu, Zimbabwe
Monday, May 12, 2014

Bond Zimbabwe Gunga -Isizwe

Mhayi Zvamarovera pasi Zvawanda,  
Nemi Baba, murikungosiya, Makati hanger.
Semi zvenyu sekuru, pachainzi Bwa a a, Maivepi! ? .
Pano ndauya nawo Mufungo Mutsva,  
Hameno zvavo, vanosvotwa. Nezvitsva,  
Serumbo vachaita, serwatsva-tsva-tsva  rwakatsva murutsva.
Sezvo ndati pasina kubatana, hapana chinobuda Chitsva.

Uyu mufungo kune uyo afunga Gunga.
Wafunga Zvawafunga, Funga kusvika vati, 'pafungwa.'
Vasazosara vachitsutsumwa kuti 'Ha a a ah! , patsikwa tsikwa.'
Wafunga zvawafunga, ukafunga zvaunofunga.
Mupfungwa, wozviwudza kuti, ' Wafunga a a! .'
Iwe hezvo kana hapana zvawafunga. 
Nokuti Gunga, harina kumbopinda  Mune dzako Pfungwa. 
Zvafungwa, hapana  Mupfungwa.
Pamifungo inofungwa  , Nevafungi 
VemuZimbabwe  Vane pfungwa Dzokufunga.
Vanoti kana vafunga zvotowonekwa kuti pafungwa.
Vanofunga, Gunga! Zimbabwe  mupfungwa.
Vobatana nezvido zvaVanhu, Mupfungwa. 
Dzavo pfungwa vodzipakurirana navose.
Voti funga, kusvika vati pafungwa. 
Ukawona, poridzwa  mheterwa, mipururu nendgaringo.
Panenge pafungwa navafungi VeGunga-Isizwe, Bond ReZimbabwe! . 


Harisi Co-Vallent  Bond. 
Haringamboiti Dipoles dipoles.
Harina kusimba. Se pole remureza.
Haringamboiti Metallic Bond. 
Handingadi kuti rive Ionic Bond. 
Kwandiri  I Gunga-Isizwe><Bond. 
Poet jerrimos mugweni(ZVAVANHUVEVHU)
Topic(s) of this poem: Poem
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

1/19/2021 1:02:35 PM # 1.0.0.404