Explore Poems GO!

My Dear Lovely Friend

Umkhize
Ugubhela
Ukhabazela kamavovo
Ugcwabe uqhawekazi likamama akasekho
Ezindleleni zobumnandi bekumnandi sisandawonye
Kulungile makukuthi eyakho indlela iphela la
Ubuhle bakho sebusekhaya
Iphimbo lakho likhazimula emathafeni emadwaleni
Izinyawo zakho zinyathela kwemhlophe ingubo
kyacaca umdali uhlomulile
Ulale kahle Mtwana
Ugulile syazi ulwile ukufa kukwehlule
Okungjabulisayo usuphumule izinsizi zaka Mhlaba
uzishiyile
Okungikhalisayo ngeke ngsakbona kamhlaba
ushiyile
Ushiye nosizi naba ka Mkhize islilo sbavakashele
Nakthina bangani besisathanda ukuba nawe
khumbula awvalelisile
Isthombe sakho sifika njalo emqondweni
Ngithi mangvula ngkhumbule awsekho emhlabeni
Ngidwanguze ngokulahlekelwa ithemba ngithi
ngzokubona emgaqweni
Ngiqalaze emumva hlezi usemvakwami kfike
umunyu ozngthuka emoyeni
Njenge ndoda ngzame ukuzbamba izinyembezi
zizidalela emehlweni
Ngbuye ngizdedele lazfela khona kugcwele
amagqubu enhlizweni
Hamba kahle moya Sala mcabango enqondweni
Usize mase uhamba ungasbheki thina emhlabeni
Isandla samdali sithinte wena ngfisa nokukubona
uyositha emafini
Ungasbheki thina ilinde wena inqola eya ezulwini
.
Uhambe kahle mtwana syakwazi thina
Skwazi uhleka ujabule
Skwazi uhleka ufihle okthize
Skwazi uhleka u.....
Syakwazi kodwa
Wawungambona megqokile ethi ugqokise okuka
nina
Wawungalizwa iphimbo lakhe bengiyinyoni yokuqala
ebithokozela umkenenezo wakhe
Amehlo akhe
Yeka inhliziyo yakhe
Njengezingane zandawonye besilwisana lapho
sngazwananga khona
Masesixolelene sidlalisane impilo ismanga bheka
sengzodlala ngedwa
Ukufa akukaze kwaba into enhle ngoba kufika
ngeskhathi sisathanda ukuhlala nesibathandayo
Kthiwa masekfika asngabokhala kanjani
kusintshontshele igugu lethu
Idolo phansi emhlabathini ngkuvalelisa
ngezinyembezi ngenhliziyo ngkhulekela uhambo
oluhle bakphathr ngezimhlophe abakini
Ozakwethu bathi wonke umuntu elomphela ndaba
uzothetha amacala
Banamanga hamba wena uyohlala nomdali
ongumthetheleli akaqulisi macala
Ouyomthokozisa ukbona ingelosi yakhe ekhaya
Ewumadoda ngoqhawekazi likamama sohleli
sikukhumbula
Saturday, January 13, 2018
Topic(s) of this poem: death,love,religion,sad
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

4/16/2021 10:21:43 AM # 1.0.0.559