Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Rookie - 0 Points (1992 March 03 / South Africa (eDutywa, Mfenguland, staying in Cape Town))

Nal'Inyala Ekapa - Poem by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

Qhinga dud'umdudo
Aded'amadada Kolu dabi
Kub'onkabi baxakene nezithonga zamanyala
kwasal'isaphuselane esibudederhw'amakrotini

Avakel'amaxhonti kulomaxhanti
Kwabhonga nenenyong'intlwathi
Kub'amathumb'amhlophe okwelanga lentlabathi
Yek'uthando emntwaneni luphelile
Yek'imbekw'ezintsaneni itshayile

Gexa masikhenkethe ulambile
Zihambil'iintsuku nexesha lakho liphelile
Kuba awasagoduk'amatshipa amawab'achithekike
Phofu simnandi isonka sedolophu
Noluxwebhu luyangcangcazelisa

Ndixel'uxwebhu lwemali luxanazile
Zasuke zaphithan'iingqondo alityalw'amakhaya
Umsholog'ugqebh'ebethelelaAkukho sazela umkhondo nawo ziyawucinezela

Imbek'ibekiwe
Olu thando lesigxila luchasiwe
Ntlandlo mbin'ukudel'amasiko
Usathan'ehleli nje uzingel'izithethe
Inyath'ayibuzwa kuba akukho uphamb ili

Yadubul'inkanga sonwaba thina nto zaziyo
Hay'inyal'eKapa liboxuth'inkaba
Hay'inyal'eKapa ayadud'amasele
Qhosha mbombo kulomgolong'uxel'igugu
Kub'iinduku zalapha ziwuphethe lomgudu

Hlazw'elimnyama luxhuzul'umkhala
Kub'inzala ayibethelwa nalixhala
Atshw'amagogogo 'yandile le ntlekele'
Inyaniso ayikho emzalini kukwaMpengempenge

Yiyek'inohlule
Wuncam eni umphothulo uchithekile
Yiyeken'inohlule
Intlalo KaNtu inoyisile
ngeb'ugityiwe umgubo kub'iingqondo banazo
nto nje! basoloko befuna usasazo

kowu madoda mna ndisizel'ezontsana
kuba zivela nje zakufel'esonweni
imveku ayinamqolo kodwa izibiz'unina
olwam usizi ndiliphosa kolusana luzalelw'enyaleni

awam amazwi ayaphela
esam isingqala ndisicengile
kum iinyembezi zosuliwe
nam ngalomzuzu ndiyanikezela
ndithi qhinga wohlulekile
phini awufumaneki! mkhondo awubonakali


Poet's Notes about The Poem

lo mhobe ungobomi obuphilwa luluNtu kwisithili saseKapa, intlalo engokulityalwa kwezithethe

Comments about Nal'Inyala Ekapa by Anele TheAfrikanSon kaMthethungqongqo Potelwa

 • (8/14/2013 2:38:00 PM)


  Bubula ndodana yeAfrica, kuzwakale wonke amaqele, kudume wonke amawa, kwenanele ngisho oxamu ezingoxini ukuthi uthethile unyana weAfrica.....ngelinye ilanga igama lami liyobe libhalwe eceleni kwelakho, umndiyazo wethu ufukuthwe isizwe esinsundu qede kuhluthe izizukulwane..
  I am proud of you young brother and ulwimi lwenkobe soze lwafa xa kusekho abantu abafana nawe.
  Siya_! !
  (Report) Reply

  0 person liked.
  0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Friday, August 9, 2013

Poem Edited: Wednesday, August 28, 2013


[Report Error]