Usiba Poem by Lungelo S. Mbuyazi

Usiba

Rating: 5.0

Bathi okungapheli kuyahlola,
Bhek' usiba lugil' imihlola;
Luthwal' izinguzunga zamadwal' emicabango;
Lufukul' izingebhezi eziqini zobuchopho;
Luyihlubule ngobuciko njengembal' entwasahlobo,
Luhlobise ngobunyoninco imicabango ibambaze,
Luyigqokise ngobunon' ikhange ngokumangazayo;
Lungemaphik' epigogo athungw' iciko akhazimulayo,
Luyilonde phakade lungematsh' ayigugu acwazimulayo.

Ngalinye iconsi lumumethe amathantala ezikhwepha zalo;
Njengethonsi lemvula ngalinye luquketh' izinkathazo zalo,
Alinakwehl' emafwini lingenakuyiphumelelis' injongo yalo,
Alinakwehlela ize emazulwini liyayaz' inhlosongqangi yalo,
Alinakumshiy' unina lidwanguze liyazithoba kuyise walo,
Alikaze liwe liwele ize emhlaben' iviyo liyaziqabula ngalo.

Lithi lingaw' umhlaba ushaye ihlombe uvumele ingoma,
Utshani bushaywe amahloni abunakuyidansela le ngoma,
Izinkangala ziswebezele phansi-phezulu zidansel' ingoma,
Amadwala izijaka ashay' uzamthilili akayiqondi le ngoma,
Imihosh' ivumele phezulu ishanel' izithukuthuku idumusa,
Ikati livube amasi liphung' izaqheqhe lishay' indiv' umlaza,
Lapho kuqhibuk' amakhowe nelanga likhiph' umkhovu etsheni,
Kuqhum' amahlabos' amahlokohloko akhwahle ihlombe,
Kuvume umbila izinkawu zinanele ngehlombe,
Omama bavune amdokwe amabele.

Ukuchitheka kwalo kunjonge ukuvungula izikhwepha,
Limhlambalaze sisinge ubuze bakhe vel' umphuphe,
Limchayise ashabalel' engemazolo amaphupho,
Limhlanz' izinqe zihlal' obala abhakuze amaphaphu.
Lapho izinyosi zigiya ngalo bazinuk' amakhwapha,
Njengesanusi sigiya ngomshanelo sifinyelel' emnyango,
Zidl' amathamb' engqondo zithukulul' imicabango
Esekujuleni zidob' inhliziyo kuvulek' iminyango,
Lapho ziloba ziviviny' amandla engqondo.

Ishayela phezul' ezigcawini zakwaNgqondebanzi,
Bayisenge bakhangeke bengezinyosi zibon' imbali;
Kusindwa ngobethole imbila yaswel'umsila ngokuyalezela,
Kufinywa ngendololwane kothiw' omdala kothiwe nomncane,
Kusinwa kubethelwan' izingcithabuchopho zicobelelana ngolwazi,
Zidlana imilala zifase amatobu ziyayibona indondo,
Indonse ngamandl' isizofik' ekhaya kukhany' ukukhanya,
Namuhla baphenduk' isigqoko sophuthu bathwel' izigqoko,
Kuvungam' imihosha omame basho imilolozelo bekikiza;
Namuhla bathwel' imiyezane bafukul' elihle elikaMthaniya,
Basikhihl' esikaNandi bempongoloz' amalushaye indiva

Monday, November 20, 2017
Topic(s) of this poem: educational
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
The poet gives the insight on the power of a pen.
COMMENTS OF THE POEM
Siyabonga A Nxumalo 19 April 2018

Mbonambi. Ngiyaziqhenya ngobunsundu bami. Uma ngibona imibhalo ehlobe ngolumi olucebe kanjena, kungenza ngizigqaje ngobumpisholo bami. Icebile kakhulu, ingalunga ekufundweni ezikoleni. Siya_! !

3 0 Reply
Lungelo S Mbuyazi 20 April 2018

Oh! Ndwandwe mfanomdala. Make ngibonge ukubona ukuthi uyazihlupha ngokulandela umsebenzi wami kule ngosi. Ave kungiqabula ukuzwa ubeka kanjalo. Nginethemba lokuthi kuyokwenzeka langa limbe.

0 0
Simon 04 December 2017

Well articulated poem, nice rhymes and rhythm..... very thoughtful poem, Lungelo

2 0 Reply

Thanks again, Simon for your positive contribution to my poems.., stay blessed

0 0
Unknown 21 November 2017

Oh oh! That's a nice poem. Deep Zulu!

2 0 Reply

Oh! How I appreciate your feedback....Thanks once again

0 0
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success