Andiswa Mvanyashe

Rookie - 10 Points (07-05-1986 / Qumbu (Eastern Cape))

Andiswa Mvanyashe Poems

1. In The City Of An Old Coin 5/23/2012
2. Ngcamla 5/25/2012
3. Are You A Mortal? 6/11/2012
4. I Am A Mortal 6/11/2012
5. Merged Worlds 5/23/2012
6. Living With A Rag 6/11/2012
7. Never Too Far 6/11/2012
8. Know I'M A Fish By No Choice 6/11/2012
9. In The Desert I Live 6/11/2012
10. I Need Something 6/11/2012
11. Ephemeral Pleasure 6/11/2012
12. My Lover Monster Is A Parasite 6/11/2012
13. Enkosi Bawo 11/7/2013
14. Ndinebhongo Lobayintombi Yomxhosa 6/19/2014
15. Things We Go Through 6/11/2012
16. In Love With A Stranger 6/11/2012
17. Is It…? 5/23/2012
18. Call Me A Woman 5/23/2012
19. Ntomb'Entsundu 6/11/2012
20. Sala Kakuhle Sithandwa 6/11/2012
21. Oyaziyo Nongayazi 5/23/2012
Best Poem of Andiswa Mvanyashe

Oyaziyo Nongayazi

Bayixikixile abakwaziyo

Bayihlafuna abanamazinyo

Bayithufela abanamathe

Bayinyathela banenyawo ezinkule


Bayibone ukuthamba bazicofela

Bazivela beyinyola ngeminw'emikhule

Bayibone ukuzola bayingxolisa obanamazwi

Yintlekisa kwabangayikhathalelanga


Bayibon'intle bayinyolukel' abanyalukileyo

Bayiva imnandi bayitya bayigabha ekuhlutheni kwabo

Bayishiya isonyanyeka

Ingajongeki ifuna ukuhlanjwa ngenxa yosomnyoluko


Ibifanele ubongwa kodwa nayitshicela

Ibifanele ukuvuzwa kodwa ...

Read the full of Oyaziyo Nongayazi

Oyaziyo Nongayazi

Bayixikixile abakwaziyo

Bayihlafuna abanamazinyo

Bayithufela abanamathe

Bayinyathela banenyawo ezinkule


[Report Error]