Lindelwa Msibi

Rookie (12 november 1994 / Siteki)

Lindelwa Msibi Poems

1. Awu Phindze Simakadze! 12/17/2012

Comments about Lindelwa Msibi

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Lindelwa Msibi

Awu Phindze Simakadze!

Kuyawute kube ngunini?
Utsi kuyawukwendlula lokuhlupheka
utsi kuyawukwendlula lokuba lite
utsi ngiyawuyekela kukhala
utsi ngiyake ngikuve kukhululeka
awu phindze simakadze
lomhlaba uyahlaba!

Besuke bachaza kutsini nabatsi'uyahleka'
ngitjeleni, nimangaliswa yini?
Yini kujabula?
Hha nabo bangibukela kungatim
kusho kutsini kuphila kahle
hha! nabo bamangala!

Kuyawute kube ngunini yesomandla?
Uyangibukelela, eludzakeni ngiyabisha.
Kuyawute kubuye emadada eThekwini yini?
Anginalutfo, anginani, ngisindzindzi nje.
Ngiyakuhlonipha, ...

Read the full of Awu Phindze Simakadze!
[Report Error]