පිලිතුර ඝෘන අගයක් Poem by Udaya R. Tennakoon

පිලිතුර ඝෘන අගයක්

මාගේ අවබෝධයෙන්
අඩු කරන්න ඔබගේ අවබෝධය
පිලිතුර ඝෘන අගයක්

COMMENTS OF THE POEM

The Road Not Taken

BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success