నీ ధ్యాసే Poem by Srininivas Reddy Paaruvella

నీ ధ్యాసే

నీ ధ్యాసే
ధ్యానమయ్యింది
నీ ఊసే
ఊపిరయ్యింది

నువ్వు నాతో
నేను నీతో
ప్రతీ క్షణం
పలకరిస్తున్నట్టున్నది

ఓ చిన్న మాట
ఓ చిన్ని నవ్వు
నీవై నన్ను తాకుతున్నట్టున్నది

పారువెల్ల

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES

If

Close
Error Success