An Gabos

An gabos

Sa puso nahihiling,

Kun dai pa mailuwas an gabat nin luha,

Halaton an kasimbagan

Nin mga hapot na may pagkamoot

Mantang nasa maimbog na kadlangan

Kun sain dai makalaog an aldaw.Dai pupuwedeng daing kasagkuran an uran,

Ta an satong puso dai namundag

Tanganing sa pungaw maghangos.Maabot iyan, mariraw,

Haloy na kun haloy,

Dai pupuwedeng pirmi na sanang bangui,

An gabos may rason,

An gabos may kasimbagan.

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

The Road Not Taken