Frederick Maurice S. Lim Poems

Hit Title Date Added
1.
Because You Refused To Kiss Me On My Lips

Because you refused to kiss me on my lips before you go,

time is arthritis to my bones,
...

2.
Saimong Pagbakasyon

Nahihiling ko an mga bitoon

Mantang sa T.V nakadukot
...

3.
Salamat

Gugurang,

Salamat sa saro pang aldaw,
...

4.
Reengkarnasyon Nin Mga Siwo

Nagdadalagan sa matangang Albay

Matapos an underground gig sa PeƱaranda,
...

5.
An Gabos

An gabos

Sa puso nahihiling,
...

6.
Kun Nata Ginibo An Bangui

Kaipuhan taka padaba,

Ah, pirang beses ko na baya ining nataram
...

7.
An Anino

Pigsundan mo na naman ako, pungaw,

Garo ka suriyaw nin tren
...

8.
An Saimong Ulok

Kun an bangui, sarong dagat na hararom,

Sarong barkadang dai ta pa masyado bisto,
...

9.
Tanganing An Buhay Masabutan

Pigluwayan ko an sakong paglakaw,

Pigluwayan ko an sakong paghangos...
...

10.
An Mongha

Pighiling ko an saimong mga bitis,

Igwang mga sadit na buhok duman,
...