Catherine Agunat

Rookie - 395 Points (Philippines)

Ayat A Simmina - Poem by Catherine Agunat

Tunggal sumingising diay init iti daya
Maipalagip latta kaniak ti ayat a simmina
Napalaos ti panagladingit daytoy rikna
Biag ko sadinno kadin ti ayan mo ita

Addu a saludsod tumpuar ditoy panunot
Kaungan toy pusok, o anian nga ut-ot
Rumsua dagiti saeddek ken rurod
Apay ngamin ta adda kararua a gamrud

Nagsam-it idi ti panagbinnulig ta
Ngem immay ni sulisog ket pilit nga inyadayunaka
Namati ka kadagiti ubbaw a karkari na
Simmurot ka lattan nga di nagpakpakada

Narungsot nga parsua saem ti inna insangbay
Ti kinadangkes na arapaap ta kella-at a nakeltay
Kayrarigan nat sabong nga dagdagus a nalpay
Kinaragsak a nasupapakan panagsagaba ken liday

Ayat a simmina, lagip nat dinto agressat
Adda ngata pay agur uray a nasin-aw nga gasat
A kas ti isasangbay ti agsapa a napnuan sayaat
Sumumblin to kadipay ditoy denna, simmina nga ayat?


Comments about Ayat A Simmina by Catherine Agunat

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags

What do you think this poem is about?Poem Submitted: Saturday, February 2, 2013

Poem Edited: Sunday, February 10, 2013


[Report Error]