Ekushoneni Kwelilanga Poem by Phumlani Vimbelasizwe Shiba

Ekushoneni Kwelilanga

EKUSHONENI KWELILANGA

Ngasala ngishacekile enyameni
Ngasala ngidvumele nasemoyeni
Ngasala inhlitiyo igaya tiboti
Ngasala ngishiyeka nginetifiso temnonophela
Kwashabalala kwami kuphikelela nekuphokophela
Ngafisa kuyisonga yami imphilo bese nje kuyaphela
Ekushoneni kwalelo langa

Tagobhota tageleta taholoba Tami tinyenyembeti
Tafucana kwangatsi tiphuma esiyalwini
Tihlatsi Tami taphendvuka tihosha
Ngabona ngatsi kwakuncono kuphila imphilo yabomahosha
Laselitsele naletibuhlungu
Laselitsele etintsabeni tasenshonalanga
Awu Shona malanga Shona
Ngaphoceka ekushoneni kwalelo langa

Kodvwa vele kutsakasa kuhlola kukhala?
Ngafisa kwangatsi emazulu angavula Sami sikhala
Angisibonanga nesami sidzingo kulesemhlaba sikhala
Ingani ngoba ngangilibele kukhala
Angilifisi nakulifisa lelo langa
Sesamukele lomusha umphefumulo
Kantsi ngenhlanye ngiyolahlekelwa ngumphefumulo

Kodvwa lohlaba yakhe akekhutwa
Kodvwa vele umdali uyakwati lakwentako
Nakubantfu batselele abakwati labekwentako
Ngiyohlezi ngikukhumbula nekulunga kwakho
Ngikukhumbule ngebuhle bakho
Sotsi ndvodzana leyavundla kusami sibeletfo
Ngabuva buhlungu ekushoneni kwelilanga

©Shiba Phumlani Vimbelasizwe (Travellers: The Singer - Poet)
Imbongi Yemswati
EKUSHONENI KWELILANGA

POET'S NOTES ABOUT THE POEM
My relative death during sunset
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success