Muntu Muntu Poem by Phumlani Vimbelasizwe Shiba

Muntu Muntu

Emphilweni yami ngiyanetseteka ngekuba khona kwakho
Ngiyenama nangetento takho
Nkosiyami ngiyakuvuma lutsandvo lwakho,
Angisayiphatsi ke yesineke sakho
Muntu Muntu,
Ngilalele ngilalele ngiliphakadze lakho
Konkhe kwami ngifise kube ngekwakho,
Ngiyati kutsi ufise kukunikela kimi konkhe lokukwakho
Sengisilungele lesigaba sami emphilweni yakho
Ngivumele ngilwe netigigaba emphilweni yakho
Bontaba kayikhonjwa batsi ngidlisiwe,
Kantsi abati kutsi tinyembeti tenhlitiyo yami tesuluwe,
Emadlizeni etinhlungu temizwa yephuliwe,
Emangcwebeni elutsandvo yona seyivusiwe,
Muntu Muntu,
Ngibeke ngekwemtaetfo njenga matsandzana wakho,
Ngifisa kuba yincenye yebatali bebantfwa bakho,
Ngiyafisa kutsandza bantfwa bakho
Ngiyafisa kubahlonipha nebatali bakho
Bakho batali ngitobahlonipha njenge bami,
Ngiphindze ngibatsandze njenge bami
Muntu Muntu wami
Njabulo yemizwa yami,
Kungunini ngidlubulundzela ungekho emphilweni yami?
Kodvwa sincandzamatse sami bewusolo ukuphi sonkhe lesikhatsi?
Wenela kungena kimi sengivele ngakhomba ngalosekhatsi
Nhlupheko yami valelisa sesaphela sakho sikhatsi
Njabulo yami phoseka sengiso sakho sikhatsi
Sikhatsi sakho sisabalele
Muntu Muntu,
Anginalo lisiliva neligolide,
Kodvwa lokwente kuyami imphilo kwendlula umcebo weligolide
Sifuba sakho sesiphendvuke sami sicamelo,
Noma ngikukhumbulile sengahlala ngigone umcamelo
Ndluyami yekugugela,
Hlombe lami lekukhalela
Livi lakho lintjiota kuhle kwetinyoni tasehlane
Ngobe noma kuphila kwami kuhendvuka lihlane,
Lutsandvo lwakho lungigaca emhlane,
Bese indvundvuto yakho iphendvuke umlolotelo lomnandzi
Tinanandzi tami,
Bunandzi bami,
Phakadze lami
Wena uchelisa bakhapheli bami
Usondzete injabulo,
Nalabasedvute nenhlitiyo yami,
Sithandvwa sami
Nasivuya emacaphuna mphumulo atfukutsela agane lunwabu,
Kantsi nasiphambana tihlobo tetfu titfukutsela tigcwale kokana
Ngawe ngiyambonga losemazulwini
Vele lutsandvo lwakho lubusiswe nase mazulwini
Muntu Muntu,
Ngivumele ngente timanga,
Njenge lutsandvo lwakho lolusimanga
Kuletinsuku bantfu baphila elutsandvweni lwemanga,
Kodvwa lwetfu luphendvuke simanga
Ngivumele ngikubulale emndenini wakini,
Nawe ungesule kuwakitsi
Sivuke siyimiphefumulo lemisha,
Emndenini wetfu lomusha,
Ngobe sitobe sicale imphilo lensha
Nginesibindzi ngeluvalo lenginalo,
Ngoba ngicabanga kuwotsa ubovu ngikufake indandatho emini babukile

Nami bengitsi akengisike nje kulelijikako bese ngiyajika.
Kodvwa ke naningibona, naningibona, naningibona nibotsi Khwanatela Khwanati ngoba ngitalwa Ka Shiba Mkhwanazi e Dzakasini.
Kantsi ligama ngingu Travellers: The Singer - Poet (Imbongi Yemswati)
Hlezi Siphila Njalo

Saturday, May 11, 2024
Topic(s) of this poem: blind love,affinity and love,african poem,love of poetry,intimacy,poetry,wedding,wedding greetings
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
Love 💕 poem
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success