Sithandvwa Sami Sakudzala Poem by Phumlani Vimbelasizwe Shiba

Sithandvwa Sami Sakudzala

DEAR EX YAMI

Ngiyafisa kwati ngabe ubapokela kuphi ngoba watsi ngeke uphile ngephandle kwami
Mkhohlisi wemphilo Yami
Angisho kutsi usikhohlakali kodvwa lowakwenta Kimi soze ngikukhohlwe
Waphendvula lutsandvo lwetfu walwenta inganekwane
Angitsi sihloko sayo sasitsi ngiyakutsandza
Angikhumbuli nasotsi coyi coyi iyaphela
Kona uyakwati kwephula inhlitiyo ngiyakuma
Bangitjela ngawe ngabaphikisa batsi ngiyakuvuna
Tona letihlobo Tami lowadlala ngato utsini kuto?
Labatali bami bona utsini kibo?
Letinyembeti Tami tona utsi tiwelakuphi?
Ngiyabuta nje Delalia ngoba songiphendvule Samson
Angesenamandla njenga Samson
Angisho kutsi ngitsini
Kodvwa nje ngitsi hamba Juba bayokucutsa phambili
Kwatise vele nemvundla tiyawuncandza phambili
Ngangena elutsandvweni ngivale emehlo
Kodvwa nje sengetsembe kutsi batakubona labanemehlo
Mine ngakweboleka sikhatsi macedze inhlitiyo watitsatsela
Ngeta netetsembiso teliciniso
Wena ke wefika netemanga
Ngemahlaya ekuchaza bby ngachaza wena cedze kwaba ngimi luhlanya
Buntfu bami bonkhe ngabuletsa kuwe wadlala ngabo
Kodvwa bongacali ngoba nebatali bami wadlala ngabo
Mine ngakwenta wami macondzana
Kwavele kwacondzana sengephuke inhlitiyo
Kodvwa vele ngakutsandza ngayo yonkhe inhlitiyo
Kwatise vele umjingi udliwa yinhlitiyo
Hamba muntfu wenkhosi angisenaso sikhala kuyami inhlitiyo

Balandzeli bami ngiyacolisa kakhulu ngekungayicedzi lenkhondlo ngisacedzela kukhala netinsizi

To be Continued.....

┬ęTravellers: The Singer - Poet

POET'S NOTES ABOUT THE POEM
Memories of my fake past girl friend
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success