Sikelela Jehovah Poem by Phumlani Vimbelasizwe Shiba

Sikelela Jehovah

SIKELELA JEHOVAH

Yendlala indumiso phambi kwebuso bami Jehovah
Sikelela Jehovah
Ingani muhle Jehovah
Kune lifindvo lengalibopha na Jehovah
Ngalenkhondlo ngidvumisa Jehovah
Jehovah sincobele
Uphindze usitsetselele
Nemisebe yemphumelelo Yami isabalale
Titsa tetfu atifuni siphumelele
Bavala emasango ngoba bangafuni siphumelele
Namuhla Jehovah ungente ngaba ngulophumelele
Washiya bakhapheli bami balele
Nasebukhweni bezinja namuhla libalele
Phela emphilweni Yami bumnyama bushabalele
Inkhanyeti seyinyile ebumnyameni
Kodvwa utse sikudvumise sisemoyeni
Kwendlula lapho siphume enyameni
Oh yeah Sikelela Jehovah
Babe setsembe wena
Futsi nje sikhonta wena
Angitsi vele sitsandza wena
Ngiyakutsandza Jehovah
Umuhle Jehovah
Mine ngidvumisa Jehovah
Ngikhotsama Jehovah
Ngilwele Jehovah
Ngincobele Jehovah
Ungivikele Jehovah
Sikelela Jehovah
Ngikutsandza Jehovah

SIKELELA JEHOVAH

┬ęTravellers: The Singer - Poet

POET'S NOTES ABOUT THE POEM
Seeking God help
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success