Phumlani Vimbelasizwe Shiba Poems

Hit Title Date Added
1.
Sithandvwa Sami Sakudzala

DEAR EX YAMI

Ngiyafisa kwati ngabe ubapokela kuphi ngoba watsi ngeke uphile ngephandle kwami
Mkhohlisi wemphilo Yami
...

2.
Ekushoneni Kwelilanga

EKUSHONENI KWELILANGA

Ngasala ngishacekile enyameni
Ngasala ngidvumele nasemoyeni
...

3.
Muntfu Wami!

Muntfu Wami!

Muntfu wemaphupho Ami
Ngilozi Yami
...

4.
Mhlaba Awunoni!

Mhlaba Kawunoni
Awesutsi njalo nje wahlala ukhala ngenkemane
Awunamanoni uvundzile sititjela kutsi sicedza inkemane
Sikondla ngemtimba yetilwane netihlahla
...

5.
Sikelela Jehovah

SIKELELA JEHOVAH

Yendlala indumiso phambi kwebuso bami Jehovah
Sikelela Jehovah
...

6.
Sweetheart Part 2

MY SWEETHEART PART 2!
This love is from the bottom of my heart
I love you my sweetheart
You are the queen of my heart
...

7.
Muntu Muntu

Emphilweni yami ngiyanetseteka ngekuba khona kwakho
Ngiyenama nangetento takho
Nkosiyami ngiyakuvuma lutsandvo lwakho,
Angisayiphatsi ke yesineke sakho
...

Close
Error Success