Muntfu Wami! Poem by Phumlani Vimbelasizwe Shiba

Muntfu Wami!

Muntfu Wami!

Muntfu wemaphupho Ami
Ngilozi Yami
Sithandwa semphufumulo wami
Bewusolo ubhacephi sonkhe lesikhatsi,
Ngoba wenele kuba nami sengikhomba ngalosekhatsi
Sengiso lesikhatsi
Kudlala yintfo lephelile kimi
Phela wena uyinhlitiyo kimi
Ngike ngatsandza phambilini, Kodvwa angikabi nesiciniseko sekutsandza umuntfu ngalendlela.
Ngikutsandza weswele,
Ngikutsa singaboni ngasolinye sicabene,
Ucebile ngiyohlala ngikutsandza
Ngivumele ngiguce kuwe,
Ngikhotsame kuwe,
Phela nemphilo Yami ngifisa kuwe
Ngivumele ngendlale buntfu bami kuwe
Angisho kutsi ungu Jesu Khristu lowavusa bantfu sebafile,
Kodvwa wena ufike wavusa lutsandvo enhlitiyweni selufile,
Wangenta ngakhula etsandvweni
Uyohlezi ukuyami ingcodvo
Wacishe wangikhandza ngidla emaphilisi engcondvo,
Ngoba njalo besengiphila ngekudla ematsambo engcondvo
Besengikholelwa kutsi sekute lutsandvo lweliciniso,
Kantsi wena uta nelutsandvo lweliciniso
Labanye batsi ngiyakuvuna,
Kantsi mine sithandwa ngiyakuvuma
Batsi wena wangifaka intsandvo,
Kantsi mine ngibuswa lwakho lutsandvo
Ngikulindzele kumenyiswa tinhlamba ngeligama lakho
Ngikugadzile kugcekwa ngekungitsandza kwakho
Umphefumulo usekanye nemyama ngeke ngiyekele kukutsandzaNgiwasho ngesibindzi kutsi ngiyakutsandza
Kumnandzi kukubi ngiyohlezi ngikutsandza
Ngiyakwembisa kutsi ngeke ngikwentele lokufunekako wena,
Kodvwa ngiyokwentela lengikukhonako kute uphile ngekujabula wena
To be Continued................

Travellers: The Singer - Poet ftShiba Phumlani Vimbelasizwe Music & Poetry

Muntfu Wami!
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
It's about the person who I am in love with
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success