Saimong Pagbakasyon

Nahihiling ko an mga bitoon

Mantang sa T.V nakadukot

Sakuyang mga puting gurang

Na mga mata.An dagat napaparong ko sa paghangos

Sakuyang pagbuhos nin tubig sa payo

Sa banyo.Nagpaparumdom an mga nasa bakasyon,

Sa tadang kape sa tasa

Na pigwalat na nin init,

Hain an kaipuhang init

Sa lipot nin bangui?

Kun nuarin taka kaipuhan,

Kaipuhan taka sa paglakop kan diklom.Makapungaw na sonatas an pigdadara

Nin bentilador na garo dai napapagal,

Nakatindog na soldados

Na nakahiling sa harayo,

Bubog man sa puso an kansyon

Nin artipisyal na paros,

Maugma ako ta maski puro-pano,

Dai ako nagsosolo.An ulunan espongha,

Pigsupsop an hamot nin saimong buhok

Na nagparumdom sako;

Sarong halabang salog sa diklom,Sa pangiturugan,

Baka magturuparan kita…

Sa aga magigimata ako

Sa hadok nin bangraw

Sa mapulot kong pisngi.

READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM

Dreams