LLM Mbatha Poems

Hit Title Date Added
1.
*incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Incwadi yothando yesiZulu
Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango
...

2.
[zulu, Inkondlo] Asibe Nje Ngemifula, S'Thandwa

I-Tafula angeke liphinde lihlangane ne Fuji
Asibe nje ngemifula, s'thandwa
Imifulakazi, hhayi izintaba
Ohanjeni lwayo loku yo busisa ilizwekazi
...

3.
[zulu, Inkondlo] Incwadi Yothando Ii

Olwami uthando olwamahhala
Lukhululekile, luyakukhulula
Ukuthi ube yikho lokho
Ofisa ukuba yikho
...

4.
[zulu, Inkondlo] Imbali

ekuseni bewu finqekile
okwesibhakela saMandla
manje sewuvuleke uthe nge
okwenhliziyo yentomb' ithand' isoka
...

5.
[zulu, Inkondlo] Bekezela Sibusiso

Bekezela Sibusiso, kuba m'nyama lapho sekuzokusa
Uze ungalilahli elakho ithemba
Beka konke kuM’Dali wakho yena okuqinisayo
Akumise ngazo zombili
...

6.
**ngihambile Isikhath’ Eside

Ngihambile isikhath’ eside
Ngakushiya sithandwa sami
Ngangingazi kuyoba nzima
Ukuhlala ngentombi ulinde
...

7.
[zulu, Inkondlo] Umkhuleko (Ii)

Ngisahamba kuwo ohlabayo umhlabathi
Ngisawahlafuna wona anhlamvana amabele
Ithemba lami lihleli kuwe M’Veli-Nqangi
Ngoba wena uyiLanga lama langa ami
...

8.
*awu, Angazi Mina Angazi-

khala zome nhliziyo yami
usuyangala 'thululu' wami

Awu, angazi
...

9.
[zulu, Inkondlo] Entabeni Isandlwana

Kwacishizibani, kwahlwemini!
Zatheleka ezakwaZulu zingangotshani
Habo! Kwachitheka gula-linamasi!
Kwash’ izikhotha
...

10.
[zulu, Inkondlo] Incwadi Yo Thando

Ngingu mfokazi nje
Wase dolojaneni elincinane
Elisele emuva
Lapho uthando lusewu thando
...

Close
Error Success