Explore Poems GO!

*incwadi Yothando Yesizulu (A Zulu Love Letter)

Rating: 2.9
Ngifisa sengathi ungangibhalela incwadi
Incwadi yothando yesiZulu
Esho ngemibalabala na ngamabalabala
Axoxa indaba ejulile yemizwa nemicabango
Idayimane, ngelo thando lweqiniso
Omhlophe, ngowenhliziyo engenasici
Indilinga, ngoba olwethu kalunasiphetho
Oluhlaza-sasibhakabhaka, ngoba wena ucabanga ngami
Unxantathu, ngoba amazulu aphezulu
Kanjalo nomhlaba nolwandle ngaphansi bayazi
Onsundu, ngoba kuyitshe kunothile futhi okwemvelo
Read More
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS
Aphelele Ngubane 05 October 2019
I like this poem
0 0 Reply
Aphelele Ngubane 05 October 2019
Ooow I like this poem
0 0 Reply
noluthando 18 September 2019
this poem is very emotional and nice
0 0 Reply
Surprise 14 September 2019
Ngiyazi thanda izinkodlo ezothando
1 0 Reply
minenhle 08 September 2019
I like it
0 0 Reply
Nonhlakanipho 07 September 2019
Add a comment Ngiyazi thananda izinkodlo�💯�
0 0 Reply
Nompumelelo 04 August 2019
i realy like poems
1 0 Reply
kwenzy 26 July 2019
this is amazing
0 0 Reply
mour jama 17 July 2019
nam ngyaklandel kulobu mbongi bakho
0 0 Reply
ERICKSON SIBIYA 26 July 2019
asambe nnaye boi
0 0 Reply
Mbali 08 May 2019
Imnandi kakhulu
0 0 Reply

Delivering Poems Around The World

Poems are the property of their respective owners. All information has been reproduced here for educational and informational purposes to benefit site visitors, and is provided at no charge...

5/9/2021 1:29:55 AM # 1.0.0.577