Lusapho Gladstone Nyembezi

Rookie [Solokobemgxeka] (07-08-1990 / Qumbu)

Do you like this poet?
0 person liked.
0 person did not like.


ULusapho Gladstone Nyembezi wazalwa
ngomhla wesixhenxe kweyeThupha
ngowewaka elinamakhulu alithoba
namashumi alithoba(07-08-1990) .
Ukhulele kuQumbu eMvumelwano.
Uzalwa ngutata uZP Nyembezi nomama
uFN Nyembezi, engolanywa liphelo
elingasekhoyo, kwisithandathu
sabantwana.
Ufunde amabanga aphantsi
eMvumelwano JSS wagqibezela eQumbu
Village ... more »

Click here to add this poet to your My Favorite Poets.


Comments about Lusapho Gladstone Nyembezi

---
There is no comment submitted by members..
Best Poem of Lusapho Gladstone Nyembezi

Lala Ngoxolo Tat'Umandela

Inene ubethunyiwe nguThixo, Ukusisusa kulo lonk'ilizwe isiphoxo, Wazigqib'ezingindilil'iingxoxo, UMandela akanguye uThixo, Ngoko ke musani ukumenz'isithixo.

Aa! Dalibhunga. A! Rholihlahla! Gama lini na eli, Rholihlahla? Inene ulirholil'elo hlahla, Wanga usus'udushe kanti uluchasile, Walirhola wahlokoloza kanti umel'inyaniso.

Aa! Dalibhunga! Inene ulidalil'ibhunga, kususel'ebuncinaneni udal'amabhunga, Ngendisithi phila ngonaphakade ukub'ukufa bekungakwebanga, Noxa nj'elokumis'ukuf'igunya ndingalinikwanga, Sendikwamkele ukufa noko akukuqubulanga...

Uyihlahlil'indlela kuba...

Read the full of Lala Ngoxolo Tat'Umandela

PoemHunter.com Updates

[Report Error]