Lusapho Gladstone Nyembezi

Rookie [Solokobemgxeka] (07-08-1990 / Qumbu)

Lusapho Gladstone Nyembezi Poems

1. Kwakufik'Iinkumbulo 4/3/2013
2. Umhla We-18 Kweyekhala(18 July) : Urholihlahla Mandela 4/12/2013
3. Linto Zomhlaba 4/3/2013
4. Xa Iliwa Libhek'Umoya! 4/10/2013
5. Kodwa Kufa 4/3/2013
6. Lala Ngoxolo Tat'Umandela 1/6/2014

Comments about Lusapho Gladstone Nyembezi

There is no comment submitted by members..
Best Poem of Lusapho Gladstone Nyembezi

Lala Ngoxolo Tat'Umandela

Inene ubethunyiwe nguThixo, Ukusisusa kulo lonk'ilizwe isiphoxo, Wazigqib'ezingindilil'iingxoxo, UMandela akanguye uThixo, Ngoko ke musani ukumenz'isithixo.

Aa! Dalibhunga. A! Rholihlahla! Gama lini na eli, Rholihlahla? Inene ulirholil'elo hlahla, Wanga usus'udushe kanti uluchasile, Walirhola wahlokoloza kanti umel'inyaniso.

Aa! Dalibhunga! Inene ulidalil'ibhunga, kususel'ebuncinaneni udal'amabhunga, Ngendisithi phila ngonaphakade ukub'ukufa bekungakwebanga, Noxa nj'elokumis'ukuf'igunya ndingalinikwanga, Sendikwamkele ukufa noko akukuqubulanga...

Uyihlahlil'indlela kuba...

Read the full of Lala Ngoxolo Tat'Umandela
[Report Error]