Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,017 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

मोकथां जिउनि बिसम्बि: गोजोनफुरि आबै - Poem by Ronjoy Brahma

गोजोनफुरियाव लजिँ थानानै
बंङाइगाव कलेजाव फरायदोँ आं हान्थिनानै
सानफा एफा समा बारलांनायाव
थांबाय थायोमोन आं आबैमोनाव
-
आबैया ओरैबादि अनोमोनदि
जेन'बा आं आबैनि फिसौ नङा
आबैनि असे फिसासो
-
सानफा थोलो आबैमोनाव
टि भि नायबाय थायोमोन आं
साननि मोनाबिलिनि जानाय ओँखाम
आबैमोनावनो जायोमोन समाव
-
माब्लाबा ओँखाम जानो थिनबा आबैया
आं थगायगारोमोनबो-
लजिँआव संना गारबोखाबाय
जानोल' नांसिगौ होनना
-
मानोना आं लाजियोमोन
मावा दाङा गुबुननि बोरै
सानफ्रामबो जागारबाय थानो होननानै
-
आबैया आंखौ जोबोद मदद होदोँ
बेयो जिउनि मोकथां रिफिनायल' नङा
आं बेखौ मोकथांमोन होननानै
बावनानैनो थानो हाया
-
जेब्ला आं इं 2012 मायथायाव
11 थाखोनि आनजादखौ होयो
आं अब्ला मोनसे बेरामाव गोग्लैयो
आंनि फारनैबो आथिँआनो
हान्थु जरायाव मिजौग्रा जायो
-
आं ओरैबादि दुखु मोन्दोँमोनदि
सिन्थायावनो गोजावदोँमोन बायदि बायदि
बेयो जागायदोँमोन नबेम्बर दाननिफ्राय
-
आंहा ओरैबादि सैनायदोँमोनदि
थोँनै आथिँजोँबो आं थाबायनो हाया
लासै लासैनोल' थाबायनो हायो
-
आं गसंनाय लोगो लोगोनो
मिथिस्लाबै आंनो जग्रबफिनो
बैसुमुथि हाया आंनि आथिँखौ
सुम्बुकआ सुम्बुकखौ जेरैबादि बोकथाबो
बेबादिनो जेब्लाबो बोकथाबदोँमोन
-
आंनि मोन्दांथियाव आथिँ फारनैया
लेर लेर गिलिर जादोँमोन
बेयो थारैनो फेरालाइसनि महर लानो हमदोँमोन
-
बे समाव आं जोबोद सैनांदोँ
जानायनि थाखायनो संनायनि थाखायनो
जोबोद खष्टयै थांना थानांदोँमोन
-
सम सम थाबायनाय फावैनो
ग्रब हरखाबै दरखं सिलायाव जग्रबदोँमोन
-
खेबसे आंनि हालोदखौ नुनानै
फेमेलि थानाय हार्सा आब' बिजुआ
आबैनिसिम खौरां हरदोँमोन
-
गावनि न'आवनो खामानि गारनानैबो
बे समाव आबैआनो
आंनो दै गुदुं फुदुंना होदोँमोन
बियो आरो हाजासे बोसोन
गावनि रोँमोन गियानबो होदोँमोन
-
जानाय मुलि हामगोनबादि
माबोरै सोलिना थानांगौ बायदि
आबैयानो आंनो फोरोँदोँमोन
-
आं गोसो खाङो दिनैबो
थारैनो आबैआनो आंनि सासे बिमासो
आयनि उनाव आंनि नैथि आय जेन'
-
आबैनि अननाय बिनि फोरोँनाय
आरो गियान बाह्रा थुलुंगा होना
जिउनि लामायाव बोसोनथिनाय
-
आं जोबोद गिदोँमोन
बायदि साननाय गोसोआव साबफादोँमोन
एसेबां खष्ट सैनांनायय
थाबायनो हाया खारनो हाया
-
गोसोनि मिजिँआ फैमाल जासिगोन
गावखौनो सम सम आं फोजोबना लानो
खुवा खुवा सानफ्लांदोँमोन
-
जोबोद सैनाय गोनां आरो
बिखासे दुखु लानानै आङो
11 थाखोनि आनजादखौ खुनुरुखुम फोजोबदोँमोन
-
साइकेलाव गोब्राबै गाखोनानै
आरो बिनि उनाव सालायनानै
थाबायनो हाया हाया आङो
लासैनो आनजादखौ फोजोबदोँमोन
-
जोबोद दुखु गोनां सम सम
साइकेलाव गाखोनाय समाव
ज्रब गोग्लै फिन्दोँमोन आं
सिनायै मानसिफ्रा आंखौ नायगोमोदोँमोन
-
खुनुमथै बबेबा गोजौ हायाव
लासै लासै गसंनानैसो
साइकेलाव गाखोदोँमोन आं
लासै लासैनो साइकेलखौ सालायदोँमोन
-
लोगोफोरा आं सोमोनांथावै
गल' गल' नायदोँमोन
बायदि सिना गोसोजोँ बिसोरो
सानदोँमोन ना सानाखैमोन आं बुंनो हालिया
-
नाथाय आंनि गामिनि मानसिफोरा
दायना अजानि खोथा बायदि सिना
आंनि खोमायाव बुंदोँमोन।
-
आंहा फोथायनाय दंमोन-
आंनि गोरोन्थियावनो आंनि बेरामा जादोँ
आंनि अलसियानि थाफाव
-
सानफा थोलोयैनो आं न'सिङाव
सल' बायदि फरायना आरो आंबो
खन्थाइ सल' लिरनानै थायोमोन
सिरि सिरि जिरायना थानानै
-
आंनि बेरामा बिनि थाखायनो
थैनि खारनाय जिरायनायनि थाखाय जादोँ
-
इं 2013 मायथायनि मार्ष दानाव
फुरायै आंनि बेरामा हामफिनो
आं जोबोद खुसि जादोँमोन
-
आंनि बेरामनि थाखाय
2 रोजानिबो बांसिन आफाया
रां खरसा खालामनांदोँमोन
-
थांनाय 11 थाखोनि आनजादखौ
फरायनो मोजाङैनो हायाखैब्लाबो
बिमानि राव आयदायाव
लेर्टा 85 मोन्नानैनो नैथि थाखोआव उथ्रिदोँ
-
आनजादनि रिजाल्ट मोननाय साननै उनाव
आबैमोनाव थांनानै आङो
गोजोनै मिनिसुलु मोखां दिन्थिदोँमोन
आबैया आंखौ साबायखर होदोँमोन
-
आबैया जौ फानो
सम सम आबैजोँ आं
फुं फुंआव थांनानै जोबोद खुसियै रायज्लायोमोन
जेब्ला जौ लोँग्रा सोरबा फैयो
आबैआ आंखौ बायह्रायाव थानो होआमोन
-
न' सिङाव हाबना टि भि नायनो थिनो
आंबो नायोमोन
रेस्टलिँ एबा खमलायनाय खौनो
आं नायनो मोजांसिन मोनो
-
आबौआ नायफाबा खोला भारतनि सावथुनखौ
नायनो गोनां जाफायो आं
आबौआ खोला भारतनि सावथुनखौनो
जोबोद बांसिनै मोजां मोनो
-
आमाया बांसिन रादाबल' नायो
गुदुं गुसु रादाब बियो मिथिनो लुबैयो
आमायजोँ लोगोसेबा आङो
रादाबखौनो नायनो गोनां जायोमोन
-
मादै समायनाया आंनि लोगोबादि
समान थाखोनि फरायसा
-
सम सम जेखि सावथुन नाया
एबा गुबुन रादाबखौनो नाया
कलेजनि आयदानि बाथ्रा
फरायनाय फरायैनो बाथ्राखौ
लासै लासै जोङो सावरायोमोन
-
दिनै डिग्रीखौ जोङो मोनसे आयदायावनो
मेजर खालामदोँ
सम सम मादैजोँ आंजोँ
फरायनायनि खाबुखौ मोजाङैनो खालामदोँमोन
-
बिजाब आरो आयदानि नट
लिरनाय बहिफोरखौ सोलाव लालायोमोन
-
आं सम सम खन्थाइ लिरो
गोजोनफुरिनि आबैखौ लानानै-
-
आबै नोँखौ आं खुसि नुयो
नोँखौ लोगो मोननायनिफ्राय
नोँनि गारां देँखोखौ
-
नोँजोँ सावरायजेन्नायनिफ्राय
नोँनि बोसोन फोरोँनायखौ
आं बावनो हालिया
-
आबै नोँनि बर' आखायजोँ
ओँखाम ओंख्रि संनाय एवनाय
आं उदै बुंजासे थिब्रे जानायखौ
आं बावाखै आबै आं बावाखै
-
एखमबा आं थगायफ्लांदोँ
नङा नङा आं गोसो जानानैनो थगायदोँ
नोँ निमाहा होदो आबै
आं जोबोद लाजिदोँमोन
-
नोँखौ गोसो खाङो आं आबै
गोसो खांबाय थागोनबो
नोँनि गासैबो मोकथांखौ
आं लोगोमोन्नाय फुं बेलासि
सुदेम समफोरनि सावगारि
-
गोजोँ बोथोरनि सावगारि
आरो गोलोम बोथोरनि सावगारि
नोँनि राव फाव गासैबो थागोन
आंनि मोकथां जिउनि बिसम्बियाव।

Topic(s) of this poem: memories


Comments about मोकथां जिउनि बिसम्बि: गोजोनफुरि आबै by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, October 23, 2015

Poem Edited: Friday, October 23, 2015


[Report Error]