जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमै'नो 476-517 Poem by Ronjoy Brahma

जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमै'नो 476-517

Rating: 4.1

476
सिमां नागिराखै नोँनि आंनि
उदांङै गेलेनाय बोथोरनि,
मेगन मोदैयाव सानबायनाय गोरबोनि
रैसुमै गोरोबनाय जुलिसेनि।
477
जा नुबाय नोँनि समायनाय
आरोबाव सानलिया एसेबां,
रिफिनाय मोदान्नाय मोखांआव
बावनो हालिया मिनिनाय लाजिनाय।
478
मिथिगौ नोँ आरो आं
गोबानाय लुबैनाय जिउआव
- नोँदि सानाखै सानसेबा,
जिउनि रुगुंआव नोँ आरो आं।
479
आज्लंना थाबायनाय लामायाव
नोँखौ नायहरो फांथेनाय खुवायाव,
आरोबाव सानबायो नै फुंआव-
जावबायनाय मिजिँनि दिङा।
480
नोँ आंनि गोसोखौल' बोआखै
गासैबो लाबाय बोजबना,
साजायनाय मोदोमफ्रु सोलेरखौ
- बोबाय दिनै लामायाव;
रैसुमै मुहिगोनां नोँनि मिनिस्लुनाय।
481
सायख्लुम गोरबोआव नोँनि महरा
गोजोमो मेगनाव मोखां गोग्लैब्ला,
हास्थायो नोँनि सना समायनाय
बिलिरना लायो बारा खुसियाव।
482
नोँ आंनि हास्थायनायनि लामायाव
फैगोन नङा साजायनायाव?
जेरावबो थाबथाया हाद्रि लामायाव;
गुसु दैमा गोजोन्नायाव।
483
गेवथाराब्ला गेबेँ बुंनांगौ रावआ
बुंगोन सानसे फैसालियाव-
जेब्ला नोँनि आंजोँ गोजान जायो
रैसुमै मोजां मोनो नोँखौ;
गाबनानै मोदै मेगन अराय फेलेँआव।
484
जाय आं गावनि सानो
नोँखौ जिउनि अरायनि-
हालिया नागारनो फेलेँ सान्नायाव,
रैसुमै बेनोल' नोँ आंनि।
485
हाथों सुबुंनो फोरमायलांनो
आंदि नोँखौ हास्थायो-
फेलेँआ फैब्लाबो नोँनि नेवसिनायाव
थागोन लाइजाम मोजां मोन्नानै;
गोरबो सैथो गेबेँ रावआ।
486
जायखौ हायाखै बुंबायनो
नायबाय गल' लाजिनायाव मिनिस्लु,
बेसेदि आरो हाबिला मोन्नो
थाबाय गासैबो गोरबोनि लाइजामावनो।
487
नोँनि मुंनि मुस्रियाव
आखिनाय आंनि हांखोआ,
थासिगोन सना इयुन जोलैनो-
फाग्लाबादि जानाय आन्दोआव गासैबो;
नोँ खोनागोनल' सना फेलेँनि देँखोआ
सान-हर, सान-हर रिँबायनाय।
488
गासैबो गोरोन्थिब्ला हास्थायनाया
मैला गैया बे हास्थायनायाव,
गासैबो नंखाय साजायनायब्ला
- अब्लाबो लोरबां नङा गावनि लुबैनाया।
489
आंनि सान्नाया मोकथां फैयाब्लाबो
नोँनि मुं जेब्लाबो गोरबोआव,
सोरजोँ गोरोबगोन नोँनि दिङायाव?
थागोन आंनि बिखाव-
- सावगारि नोँनि आं साजायनाय।
490
मा गोसो लाना जोनोम आंनि?
नोँजोँ गोरोबगोन दाबि-
रैसुमै आन्दो आन्दो आंनो,
नोँनि सेराव बार, जोमै
साया माया जेबो अराय।
491
गासैबो खौरां नोँनि बुथुमनानै
गावखौनो आं गोजोनो,
आरोबाव समायना नोँनि गारां,
- साजाय साजाय खनबायनाय मेथाइ
मिजिँनि लामायाव बुथुमो।
492
जाय नोँनि रंजानाय मेगनाव
सुग्लाय होयो हाथासि मोखांआव,
रैसुमै हास्थायो हास्थायो नोँनि-
मिनिबाला जेब्लाबो रायदावनाय।
493
थैनाय थांनाय मिथिँगानि सिंआव
सावगारि बियो मेगननि-
रैसुमै थैयो गोसो हास्थायना
- नोँ आं गावनि सान्ना।
494
आंनि गोसोनि मेगनाव
नोँल' फैयो नुहां नुहां-
साया माया साया माया मुस्रिया,
फोजायो आंनि सिरिहाब बिखाखौ।
495
नोँहा लाजिनाय गैयादि आरो
नुआ माब्लाबा आंनि लामायाव,
लाजिस्लु नोँनि रायदावनाय-
हां बिखायाव हास्थायनाय बिनि।
496
गोसोजोँ नागिरनाया, नोँखौ
सानफ्रामबो आंनि सानफ्रामबो,
नुआ सिमांनि रुगुं फैसालि।
497
बहा गोमायो आंनि फोरमायनाया
मोखांसे लोगोआव मोनब्ला;
सानो गोसोआव बुंनो हालिया-
रैसुमै नोँ आंनि।नोँ आंनि।
498
नोँ आंनो हरब्ला रादाबखौ
मोजां मोन्नाय फोरमायनाय नङा,
सोँनाय आंनि गाजानि-
नोँबो आंनि अराय लोगोबादि।
499
आरोबाव आं हालिया फोरमायनो
बेखौसो सान्दोँ दिनै,
आरोबाव उल्टा साजायनाय-
समादि दङ जौमोन बैसोनि।
500
जिउ बिखा नोँनाव गोग्लैयो
गोसोनि लामायाव नोँखौ बोयो-
रैसुमै फै फै बिखायाव,
बावनोदि हाया नोँखौ आंनि।
501
बिरबायनाय फेलेँनि सान्नायखौ
बुरखाय बुरखाय फोजोमो गावनो,
जिउआव गाबज्रियो नोँखौ-
नोँल' आंनि अराय लोगोरि।
502
गावदां अखाफोर मिनिबाला
मोखांआव सायख्लुम महरा नोँनि,
आय' आंनि बिखा सान्नायजोँ,
- रैसुमै नोँनो जाबाय गावनि।
503
आरोबाव बावगारथारलिया नोँखौ
फोरोँबाय मिथिँगाया गावनो-
मोजां मोन्नो अराय समाव
नै रैसुमै जिउ आंनि नोँनि।
504
मिनिस्लु नोँनि लाखिनाय सावगारिया
दं मिनिस्लु अराय मिनिनानै-
गोजोन्नाय मोनो नोँनि महराव,
थुलुंगा गावनो फिसिनाय मिजिँनि।
505
आंनि मोजां मोन्नाया थायो
जेब्ला नोङो गोमालाङा,
नाथाय नोँनि जुलियाबोदि-?
506
जेब्ला नोँ गोरोब फैगोन
बुंगोन गावनि बे सानाव,
आरोबाव गोलाव सुजुनाय।
507
बहा गोमालाङो समायनाया
- मिथिँगानि गोदान महरा,
गुस्लायो लाइमोन बैसोआदि-
हाबाब नंलिया नामा लैथोआदि-
साजाय गाव मिजिँनि अन्दरा।
508
हांमा थानाय नंलिया गावनि
गोरोबनाय जाब्लादि सानैनि,
नै रैसुमै बेखौबो नोँ खोनाया?
नोँ आंनि।नोँ आंनि।
509
हास्थायना आबुं जिउआ
जाबायगोन गावनि असे महरा-
रोदा जाबाय गोथौ मिजिँआ;
बेनो जाथोँ साजायनाय आंनि।
510
खारबाय थानाय लाइमोन बैसोआ
थाद'आ मेँङा जिउ समा,
गोजान लामायाव हार्सिँ
बावा लोगो लोगो दं नोँनो।
511
लागोन बोजबना गावनि
सानबायदोँ बेखौ आंनो सानसे,
रैसुमै नोँखौ गावनि लोगोरि।
512
थागोन मेँग्लिना हास्थायनानै
गुबुन लामा गैया अब्लाबो,
नोँखौल' सानो लाइमोन गोसोआ-
रैसुमै फेलेँआ फैया साजायनाय गावनि।
513
समा माब्ला जागोन आंनि-?
फोरमायनाय गावनि गासैबो लैथोनि,
मिथिगौ रैसुमै आंनि गोरबोआ
नोँनि आंनि गेजेरावदि...।
514
आंहा जेबो बोदोर जाबाय
गावनि सान्नाय नोँनो-
फोरमायगोन फोरमायगोन बिखानि
रोहो रोहो जोँनाय लामानि।
515
गावनि रोजाबनाय मेथाइयाव
खबाम साजायनाय नोँ आंनि-
आरोबाव मिलौनाय नोँ आंनि;
मोदै गाबनाय नोँनि थाखाय।
516
फोरमायनाय गावनि गथायना
बिखायाव होगोन लुफावना,
आजावगोन दाबि गोरबोआ?
गासैबो हास्थायनाय आंनि, गोसो नोँनि।
517
आग्लायना थायो गोसोनि
बुंजासे मोजां मोन्नाया,
आजावनाय जायाखै माब्लाबादि-
रैसुमै खम नङा आंनि।

Wednesday, January 14, 2015
Topic(s) of this poem: Love
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success