जोँनि गामि Poem by Ronjoy Brahma

जोँनि गामि

Rating: 4.6

बयनिबो गोबां गामि मुलुगाव,
जोँनि गामिया बयनिबो उन्दै।
आंनि गामिया दाबो सिबस्राङाखै,
जोँनि गामिया दाबो नायसन जायै।
जोँहा गय बागान दं,
लारि लारि सारि सारि
खान्थाल थाइजौ फाथैनि बारि।
ग्रोम ग्रोम बागान
फालो फालो मोसौ मैसो बोरमा फालो
दाउ फारौ हांसो फालो।
जोँनि गामिया खन्थाइनि गहेना
समायना रमायना आवनायनाय सोदोबनि
जोँनि गामिया दाबो जुमायनि हाखर।
जोँ सिबियो गोजोन नागिरनानै
बाथौ, सिजौ गुदियाव
ब्रह्म, मन्दिर फुर्णिमा अमाबस्याव
आरो गिर्जा सालियाव।
जोँनि गामिया दाबो खारो
अप्रि दो आरो खोमोन गैयै बेदरा।
जोँहा दाबो गोग्गानो गोनां गैया
जेब्लाबो जोँ उरि हाफावनिनो सिं
जोँनि गामिया बयनिबो उन्दै।
जोँ दाबो दुगायै फोरमायो
जौगानाय मुलुगाव आंगो हारिमु,
नाथाय जोँहा दाबो गोहो गोलोन्दां
उरि, मोस्रोम, खुसेँग्रा अरदोँ जोँखौ
जोँनि रोदा बिलाइफोराव
जोँनि गामिया बयनिबो उन्दै।
अप्रि दोआ दाबो थायोब्ला,
गय, खान्थाल थाइजौ फाथैनि बारि
मोसौ मैसो बोरमा लारि
माय बेसर फाथो
फैलाव फोथार आबाद दुब्लि स्राय-
गासैबो गोमालांङोब्ला
जोँनि गामिया थाबावगोन दाबि?

Friday, February 13, 2015
Topic(s) of this poem: social
COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success