Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,187 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

सल'/ बान्दा - Poem by Ronjoy Brahma

मोखांआ मावजि खुसेरनायबादि।
दखनाया हाद्रि लेथ्रा लेथ्रि।
सिथोर बाथोर मा जाखोबा?
सोरबासो लामायाव जिनाहारि...!
बोथोरा ओरैनोबा दानो मोजां दानो गाज्रि।
सहरनि मानसिफोरखौबो फोथायनो हालायलाङा।
गोसोआव बायदिसिना सान्दोँमोन मिना बिखुनजो जल'फि बुरैया।
सोँदोँबो बियो-
'हा गाबोनसो फैयो होन्नायालाय
मानो दिनैनो फैफिनखो बिहामजो?
ना लामाफ्रावसो....! '
जेबो फिन होआखै।
न'सिङाव थ्रोब हाबहैदोँ।
-
बा बोसोर जाबायमोन मिनाया।
बिजावजालि लिलिखौ नुयैया।
सानैबो दिनै खुसिया बेन'थि बेगाव
सोनानै लाख'नो हालायै।
लिलिनि फिसाया सासे मुं गोनां जुवारि।
बयबो सिनायगौ बिखौ।
खाथि आरो गोजाननि बांसिन 70% मानसिफ्रानो।
सिगांआव न'आ भुटान हाजो सेरनि आमटेकायावमोन।
गोम गोम माहाजोन जानानै बंङाइगामियाव खारबोबाय।
बियो दासिम जुवा,
नै नं फायखारि खामानिखौनो बिसिया मिथिजोबै मावो।
गोबावजोँ खेबसे लोगो मोन्नायनि खोथा।
अमानि बेदरानो सेरथाम।
दाउला मासे बायना लाबोखादोँ लिलिया साफागुरिनिफ्राय।
सानाव फिसाया थाया मोनायावल' फैयो।
जायो आरो हंख्रदलायनाय,
गोब्रामलायनाय उन्दुफैयो।
बिअसि गेडनिफ्राय राम,
टेँग आरो गुबुन गंसे गोजाबो लाबोदोँ
लिलिया सान्नैसो सिगांआवनो।
दिनै बेखौ बिजावजालि सानैजोँ मिनि मिनि होख्लायबाय।
बिसोरनि सासे सासे फिसाज्लाफोरा
सानैजोँ गोरोबलायना सिलायाव गेलेबाय।
लानजाइ गैयै सैमाजोँ गेलेदोँ बिसोर।
सैमाया नायनो मोजां।
बेबादिनो सैमा मासे मिनामोनहानाव दं।
मिनानि फिसालाया सैमाखौ जोबोद मोजां मोनो।
सैमानो ओँखाम होनाया बिनि रुटिनबादि।
ओँखाम जाखांब्लाथाय सैमानो ओँखाम होयो बियो।
लुदोँ लोँदोँ आरो हाराफोरखौ
बोलो होयै होयै अरदोँ।
रायज्लायनायाव बाथ्राया
फिसाफोरनि सोमोन्दै सावरायजेनदोँ।
फिसायनि सोमोन्दै सावरायदोँ।
माबादि अनो लाजिया फांजिया बेहा बेनो
सभाब सरित्रखौ बिजिर बिजिर खिन्थालायदोँ।
बिहाव बिखुनजोनि सोमोन्दैबो सावरायदोँ।
आरो उनथाराव आथिखालनि राजखान्थिनि आयदायाव बास्लायदोँ।
जौ लोँनायाव राजखान्थिनि बाथ्राया बांसिन खहाबो।
खर'आव दावखोनाय जौ फेनाया
होनब्लासो खामानियाव होयो।
गोमलायबाय सानैजोँ नांथा-नुंथा,
थां-खाल्थां होखावलायबाय।
बेहा बिनि हानजाखौ जावबाय,
बेहा बिनि हानजाखौ।
हां हां नांलायबायबो हौवाफोरबाथ' दहायनो
सियार गोदानाबो माबा माबि जासिगौमोन।
बे समावनो-
'आयै ओँखाम उखैबाय' होन्ना
मिनानि फिसालाया बुंफैबाय।
ओँखाम संग्रानो थिन्नायाव
संग्रा सिख्लाया खुरना होबाय।
ओजोँ बिजावजालि सानैजोँ दाबो हेबलायगासिनो दं।
मिनानि फिसालाया ओँखाम जाखांना,
जाखोन्दा एसे ओँखामखौ लानानै-
'बान्दा बान्दा' होन्ना
खेबले खेबले लेँहरबाय।
राव गैया मा गैया रागाजोँनो
लिलिनि फिसालाया दोँ दोँ फैनानै थां होफैबाय खर'आवनो।
थैबो गगुलायबाय गोजा जाहाबनाय।
न' लुनायनि गारजानाय बाथामजोँ बुदोँ।
बेनो बौदोँ जानो हागौ।
गाबनाय खोनानानै लिलि मिना सानैबो
सिलायाव ओँखारबोबाय।
थै गलायनायखौ नुनानै मिनाया
रागाजोँनो दामा फिथा होबाय खेबसे।
आरो 'मानो बुखोनोँ मानो बुखो' होन्ना बुंबाय।
'बियो आंखौ बान्दा बुंदोँ' होन्नानै
हौआ हौ साफ्रेना होबाय लिलिनि फिसालाया।
'सालि बैथालि, बाजारि
आंनि फिसालाखौ बुदोँ नोँ' होन्नानै
खानायाव हमना बोथिँबाय लिलिया मिनाखौ।
सानैजोँ दावहाया जाबायानो खानाय बोथिँलायनाय।
आद्रि आद्रि दखना गुगुलायदोँ सानैबो।
सोरबा हौवा नुफैबा
मेगन खोबथेयाबा राहा गैयामोन
एबा उल्थाबो गिदिँफिन्नांनो हागौमोन।
हाद्रिजोँ माजोँ मेँब्रिँ मेँब्रिँ
सिनायनो हालायै जादोँ।
सानैनाबो मोखांआ गोजा गोजा जादोँ।
ओँखाम संग्रा रुवाथिया बोखायाब्लाथ'
हय सोरबा सासे थैगौसोमोन।

Topic(s) of this poem: politics

Form: Narrative


Poet's Notes about The Poem

Written 07/01/2016

Comments about सल'/ बान्दा by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, January 13, 2016[Report Error]