دیرگاهی است

Rating: 4.5

دیرگاهی است مرا
همه جا رنگ شب است
همه گل ها یاس اند
آسمان تیره از ابر اندوه
دیرگاهی است پرستوی نگاه
در غروب خورشید آشیان می سازد
دیرگاهی است که آهوی سپید سحری
در چراگاه خیال من نیست
دیرگاهی است تنم تب دارد
و زبان حنظل تلخی است به کام
دیرگاهی است کویر دل من
هوس غرش تندر دارد
میل باران دارد
و تمنای سرودی دلکش
نغمه ای شادی بخش

Saturday, June 27, 2015
Topic(s) of this poem: solitude
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
COMMENTS OF THE POEM
Mehri Mehraban 03 July 2015

Salam, sher zibayist. Movaffagh bashid

1 0 Reply

Stopping By Woods On A Snowy Evening