Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,356 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

थिरिँ बिरिँ 1091-1151 - Poem by Ronjoy Brahma

1091
थिमा मानसिनि खर'आव
खुरबाबो आगोर मोना
जिग' जिग' फुबाय
हाथाइ गोदाननि साबोनजोँ।
1092
अख्रां गंसेनि हाबिला गोसोआ
खुसेर जायो जिग' जिग'
फागुणनि जावलिया बारजोँ
अब्लाबो घ्यान सान आरो हर उदांनि
खोलो खोलो सुदेम बारखौ।
1093
जिँगा सिहाबनाय दं आंहा
बैसागुआ माब्ला फैगोन
जाय समाव बिखा बुंजासे गोदानै रंजागोन आं।
1094
आंखौ बांद्रा दाअन
अनजानोबो नाङा
नोँथांआ आंखौ सिनायो आंजोँ रायज्लाय
बेनो अन्नाय।
1095
गेलेयै गेलेयै
सोनाब फैसालियाव आं नुयो
आयंनि औवा बिजौआव
दिन्दां जाना दं साना।
1096
दोबै दोबै मानसि
गोसोम गोसोम थिथि थाथा खर'
होँगो दोँगो जेरैबो।
1097
खर' गोसो बिलिर बिलिर
लासै लासै थांदोँ-
खुसि आंनि गोसोजोँ आखाय सोमावलांदोँ।
1098
सिमां बुथुम बुथुम
गोमा लाङो गोजाम सिमां
बोहैयो मिथिँगाजोँ सुदेम सुदेम।
1099
सान ओँखारबोनाय फुंआव
रोमै रोमै बिरलांदोँ खुवा
सुहाबनाय देहाया दुंबुर जाबोबाय।
1100
फुषखौ बिदाय होना
मागोखौ बरायनाय हर
बिखा सिनाय गुसु हर
रंजादोँ बेवनो गोसोआ।
1101
मिनिखैरो मिनिनाय बारखौ
समायना बेसर बिबारनि
नायनो समायना नुयो।
1102
फैनाय बे गुसु बारजोँ
गोजांस्रिउ मोनो सोलेर
गुसु गुसु फुंआव।
1103
सानजानि साना
सोरां फैयो खोमसि खथायाव
खोरखि खनाजोँ एब्रेयो सोरां।
1104
बेयावनो फैदोँ मिनिसुलु मिनिनाय
लाजिनाय
सुदेम सुदेम बारजोँ।
1105
आंनि आगानाव लैथोआ दं
जाय आगानखौ
आं बयजोँबो रुजुबाय।
1106
दिनै फेलेँआ मानो फैयो
आंनि लामायाव आंखाल
गोसोआव बोलोआ दंब्लाबोदि।
1107
जारां गाबा रंजानाय होयो
रावबो गैयै फैसालियाव
साना दोबैहां जाबायमोन।
1108
आं खुसि रंजानायजोँ
समायनानि गोरबोआव
गेवलां फुंबिलिनि।
1109
आं नुहरो
जोमै
समायना अखोरांआव।
1110
गोसोनि खुसिया
मिजिँनि दोरोद्नाय गैयै
जिउ गोगो इयुननि।
1111
नै जिउआव गाबनाय
गोसोनि दिखाराव
फेलेँआ मानो फैयो लामायाव?
1112
मुखुब आंनि जिउआव
बिलिर फैयो बार
सुदेम गोरबोआव।
1113
सोमखोर हाजोआव
दुफावलु जोमैया गोबादोँ
मोखांजोँ मोखांआव नुहरो आं।
1114
देमलो गुरजां मोसादोँ
नैबे सुदेम बाराव
आंनि मोखांआव दालाइ बिलाइ।
1115
बयबो मोसादोँ बिफां बिलाइ
सुदेम सुदेम बारजोँ
रैरुब सान्दुं दुंबुर दुंबुर।
1116
हानजा हानजा आखाय हमनानै
जोमैया थांदोँ-
सुदेम अखा बिलाइनो।
1117
अखोरांआव जोमै नायदावनानै
आं सान्दोँ-
जोमै! लामाया हाद्रि जाबाय।
1118
जाबथुसे फिथाइखौ
गोबाना लादोँ गय बिफांआ
दाउस्रि हाजिया एदाव फैदोँ।
1119
नैबे गुसु फुंआव
दलर दलरै सान्दुं सायदोँ
समायना बिफां लाइफांआ।
1120
साननि रोदाफोरा
जोमै सोरखिनानै
मोदान फैदोँ आंनि मेगनाव।
1121
गुसु गुसुआ गोबादोँ
एब्रेदोँ सोलेराव
लोहो लोहो मावदोँ खौखाब।
1122
खारगासिनो थानाय मटरनिफ्राय
उनथिँ खारलांनाय नुहरदोँ
बिफां लाइफां मोनाबिलि समाव
आं मिनिहरो गोसो खुसियाव।
1123
गोजोन्नाय मोनो गोसो आंनि
हाद्रिनि मुलुगाव
अखानि बिलिरनाय।
1124
लाजि गुसुबादि लासै लासै
थिँ उखुमाव मोसादोँ
फिसा फिसा अखा।
1125
गोसो जानानै जोबोद रंजानो
दिनै दाउसिन दाउलानि मेथाइजोँ
मिथिँगानि बारनाय सुदेम बारजोँ।
1126
गुसुआ जेसेबां गोबायो अन्नायजोँ
गुदुंआ सैथारा अख्रायै
थारै फाराग सुखु-दुखु।
1127
नंगौ समायना गोसोआबो
जेराव बाखोनायो मिथिँगाया
गोमोहाबो गोदान बिलाइ बुहुमा।
1128
आं मिथिगौ गोरबोजोँ
अखाया बिलिरदोँ अन्नायजोँ
बारा खालामदोँ रंजानायजोँ जेब्लाबो।
1129
गंसे रेबगनजोँनो आं लिरो
जाय जिउ मोनसे
रानलाङा सोलेर थुंगेजासे।
1130
माब्लाबा आं दिखार नाङो
मानोना गोसोआ जावरियो
नागिरो गोरोबनाय मिजिँखौ।
1131
आं गोग्लैयो हाखराव
जेब्ला लामायाव आन्दायो
गावनो हब्राना लामा नागिरो।
1132
अन्नाया गोदौनाय गोरबोआव
लानानै थायो आं बेखौनो
मुलुगनो होनो
सोरजिया होनाय जिउ।
1133
बिफां-लाइफां नायहरदोँ आंखौ
लामानि लामायाव गसंना
आखाय सोमावहरदोँ।
1134
रोजा गुबुं लामानि गासैबो
एराय एराय सौसिबोदोँ आं
आंनि मेगन आंनि गोसो
गोजाननिफ्राय गोजानसिनथाराव।
1135
सोमोनां फोथायनाय जाखाङो
आखुआव आंनि
समायना गोसोआव।
1136
बारनि बिलिरनायाव आं जेसेबां खुसि
बेनिफ्राय जोबोद खुसि आं
हरनि उन्दुलांनाय समाव।
1137
गोरबोनि रंजानाय उसियो
बिफां-लाइफांनि मोसानायाव
बार खोलो बारनि बिलिरनाय।
1138
फुंनि आलायारना
गोसोखौ थाजिम खालामो
रंजायो आंनि जिउ।
1139
बोदोर बावलिया
बिफां-लाइफांमोना मोदोम सोमावग्लांदोँ
मिथिँगाया सोमखोर।
1140
अखा खोरोमदोँ
फालोसे हांसोफ्रा
खुगा सिब्लांना खारदोँ।
1141
समायना बिबारफोरा
बायदेमलाय सिदेमलाय मोसादोँ
हायला-हुइला।
1142
आं दान्दिसे गाबो
मिथिस्लाबै हरखाब मिनियो
मिथिँगानि बायदि महराव लाजियो।
1143
मेथाइ आं जिउ
मोसायो आंनि सोलेर
थाबायो आंनि गोसो सानस्रि।
1144
समायना मेगनाव खाजोल
जारौ गुसुथि मोखां
नायगोमोयो आं।
1145
साना ओँखारबोयो जेब्ला
मिनिस्लु गावदां समायना
देलाइस्रि बिबारा थमेन गेवलांङो।
1146
जेब्लाबो आं नायहरो
समायना अब्लानो नुहरो
जोँथि हाथर्खि सोमखोर अखोरां।
1147
जेब्लाबो गाबनायसो नुयो बिबारखौ
रुंगहां सानसुथिर समाव
सिखिरिया मोसायो उनफिनलांना।
1148
माब्लाबा आं जोबोद रंजायो गोसोआव
थाबथाया बिखायाव अनसायनाय
मिनिनायाव अब्ला।
1149
आं सिमां नुआखै
खालि मिनिनाय खुसियाव
गाबनाय आरो रंजानाय जेब्लाबो।
1150
मोदैया आरो बोहैयो
जिरि निजोरा मेगननि
सिग्लाब होयो दुखुआव गोरबोखौ।
1151
मोसानानै दिन्थियो दान्दिसे
देलाइस्रि समायना महरै
बिरलाङो गोजोनै बबेवबा दाउसिना।

Topic(s) of this poem: life


Comments about थिरिँ बिरिँ 1091-1151 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, January 25, 2016

Poem Edited: Friday, February 5, 2016


[Report Error]