Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (13) : गेम गेलेनायाव गोसो - Poem by Ronjoy Brahma

गेम गेलेनायाव गोसो होबाय थानाय
हांमायाबो गुरलाब बाग्दावदोँ।
बियो सोमखोरनि मोखांआव नायनानै बुङो।
मिनिसुलु मिनिसुलु सोमखोरा बुङो-
' माब्लाबानो दंफैयो माथो? '
' दानो जाखांबायबो आरो-
एफा थाब'
' जाखाङा माथो?
थावा फ्रामा ओंख्रिखौनो।'
हांमाया जंखायो-
' हिनजाव गोदान संनायानो थावलाया? '
' आयसो संनायानो'
गामसा बोरायजोँ आखाय हुगारस्राङो सोमखोरा।
मिनियो हांमाया आरोबाव जंखायो-
' हिनजाव लाबो खानानैबो
आरोबाव बिमा बुरैखौ संहोबावो'
सोमखोरा सिरि गंस्रिना थायो।
लोगो लोगो हांमाया बुंबावो-
' राणीबादि जिराय जिराय जाहोनोसो
लाबोखादोँबे-'
बे समावनो निनिमायाबो जाखांनानै हाबबोयो
मिनिसुलु मिनिसुलु बियो बिसिनायाव जिरायो।
हांमाया बेखौ नायलाय
बेखौ नायलाय खालामबाय थायो।
उसु-खुथु जानानै थब्लं बुंबावो-
' गु-थामजि बाजिनोसै माबार,
उन्दुनो ओँखार थारबाय।'
बियो दसे सिरि थाहाबो।
रावबो जेबो बुङैनि सिगांआव बुंबावो बियो-
' दोन लांबानो जायो
फैनो बाथारबायमोन आं।'
मबाइलनि समखौ नायनानै सोमखोरा बुङो-
' हा मानोथो फैया?
आं दोनलां खागौमोनना।'
समा दोरोदलांनायनि दान्दिसे उनाव
हरा बारानिफ्राय बारा हरथौहाबनायलाय
निनिमाखौ हांमामोननिसिम दोनना फैयो सोमखोरा।
-
हांमानि उन्दुग्रा खथा।
उन्दुग्रा बिसिनाखौ थावेलजोँ
समायना बुस्रिस्रांदोँ हांमाया,
मोजाङै साजायना बियो बिसिनायावनो जिरायदोँ।
निनिमानि मोखांआव नायनानै बुङो बियो-
' आं उन्दुनो ओँखारथारबाय हाय बाजै,
उन्दुनोसै आं-'
' दे उन्दुदो
समाबो जाया नङा जाखाबाय,
आंबो उन्दुनोसै-'
बिसिनायाव गोग्लैनाय लोगो लोगो
दान्दिसेनि उनावनो गोदो गोन
जेबो थालमोनै उन्दुलांबाय हांमाया।
नाथाय निनिमाया?
बियो उन्दुनो हायाखिसै।
हरथौजासे गोबां बाथ्रा सानबाय,
सानबाय थानायावनो बारा मेगन नायबाय थानो हायैनि मेसेबथाबनायाव
जिसे-थामजि रिँगायावसो गोदो गोदो उन्दुलांदोँ।
गोदो गोदो फैलाव बेसेबांबा
मुहिनां सिमां नुदोँ बियो-
' आदा, बबाव थांनो? '
लामानि स्कुटि सालायनाय हेनसम सेंग्राखौ
लाखिनानै सोँदोँ बिबारिया।
स्कुटि सालायनाय सेंग्रायाबो दोम लाखिदोँ।
बिनि मुङा बिरन।
बियो लोगो लोगो गाड़ीखौ लाखिना बुंदोँ-
' नोँलाय बहा थांनो? '
बिबारिया लाजिनायखौ लाथाब लाथाब
फिनखौ गुरैयैनो होदोँ-
' कक्राझार बिगियान कलेजाव थांनो आदा,
आं बिगियान कलेजनि लांगोनाखौनो
दाबो दिनैसिमबो नुफेराखै।'
' अ', मदद नांगौ? '
' औ आदा,
आं बे कलेजाव मुं थिसननो सान्दोँ,
आंखौ मदद खालाम आदा! '
' फै बिदिब्ला-'
बिबारिया दुबफुं गाखोयो,
बिरनाबो लाना थाङो बिबारिखौ कलेजसिम।
कलेजाव मुं थिसन खांनायनि उनाव
सानैजोँ मोनसे रेष्टुरेनआव
मिनिसुलु मिनिसुलु हाबहैदोँ।
बाथ्राखौ बिरनानो जागायदोँ,
बियो मिनिसुलु रावजोँनो गुरैयै सोँदोँ-
' बिनानाव नोँ बबेनि जाखो?
आरो नोँनि मुङा? '
' आंनि मुंखौ बिबारि बुङो आदा,
बिबारि बसुमतारी।
आं बाकसा जिल्ला बरफेटानि।'
सानैबो जानाय-लोँनायाव गोसो होहाबो,
सानैबो राव होथ'आखै,
बिबारिया दसे सिरि थाहाबनायनि उनाव गुरैयै सोङो-
' आदानि मुङालाय? '
' आंनिया बिरन,
बिरन ब्रह्म होनना बुङो।
आं बे कक्राझारनिनो।'
' मा मावो आदाया? '
बिरना फिनखौ होयो-
' आं दासान्दि जेबो खामानियाव गैथ'वा,
आंबो फरायसासो।
बे कलेजावनो आं देग्लाय
जोबथा फायनाल इयारनि फरायसा।'
' बिदिब्लालाय लोगो मोनलायबाय थासिगोन आदा! '
सानैबो मिनिसुलु लायो,
गोलोम बोथोर गरमजोँ बुंफबनाय
गासै सोलेर देहायावनो।
गुसु इलेक्ट्रिक फांखानि सिङाव
जिरायनायलाय खोब गोजोन्नाय मोनसो गारदोँ
बिबारि आरो बिरना।
मोखांजोँ मोखां जानांगौ गोसोजोँ गोसो
थाद'नाय गैयै रायज्लायगासिनो थादोँ।
खोलो खोलो सिव सिव फांखानि सिबलानायाव
समायना बिबारिनि खानाया मोसाग्लांदोँ।
दसे उनाव बिबारिया
समायना लाजिहां माहां गोनो गोथो
रैसुमै गोदै राव होदोँ-
' आदाया बे शहराव मानोबा फैदोँमोन? '
' कलेजावनो एसे खामानि दंमोन आंहाबो।
जाजोब्बाय गासिबो।
माने आं बे कलेजनि बर' फरायसा आफादनि
आफादगिरि जाना दंङ।'
' अ' नंगौ आदा? '
' औ नंगौ'
' आदा दिनैनो आंहा गामियाव
गिदिर मोनसे प्रग्राम दंथारो,
आं थाबैनो थांफिन नांसिगोन ट्रेनजोँ।'
' थ- बिदिब्ला आंनो
गाड़ीसिम नोँखौ दोनलांनि-'
' बबे गाड़ीसिम? '
' जेराव गाड़ीया थाद'यो,
स्टेसनसिम।'
मिनिसुलु मिनियो बिबारिया,
बियो बुङो-
' थौदो बिदिब्लालाय-
साबायखर आदा! '
जोबोद खुसि मिनिसुलु मिनिसुलु
बिरना गाड़ीखौ सालायगासिनो थादोँ,
खिबु उनाव बिबारिया गाखोदोँ।
सानैबो बबा बबि बायदि,
जेबो बाथ्रा रायज्लायाखै,
फंसेबो राव गैलाया सानैनिबो खुगायाव।
बिरना गाड़ी सालायदोँ
बिनि सेर सेरनो थांनाय- फैलाय
होँगो-दोँगो गाड़ी मटर बायदि रोखोमनि-
उन्दै गिदिर गोदान आरो बोराय।
रावबो खोनाया रावनिबो माथोर,
गाड़ीनि बेल फेम्फाया होबथायो।
होँगो-दोँगोनि गेजेरजोँनो बिरना
स्कुटिखौ सालायगासिनो थादोँ।
लासै लासै बारलांगासिनो बारलाङो
बेबादिनो बिसोर स्टेसनखौ मोनहैयो।
बिरना सोङो-
' नोँथ' फैफिनगोन नङा होनबा-
उनाव? '
माबा सानहाबना दंमोन बिबारिया
बिरननि मोदोमाव बाबथाबनानै।
बियो गुरलाब बाग्दावनायबादि जायो,
बियो आरो बुङो-
' हो- मानो? '
' फरायनो थाखाय'
' अ' मानो फैया जानो?
जाय आं जेराव खाफाल गोनांबायदि
नोँखौ लोगो मोनफैबाय।
आं मानो फैया जानो आदा? '
' दे ओँखारदो'
गाड़ीखौ स्टेसन खाथियाव दोम लाखियो बिरना।
सानैबो ओँखारो खुसि खुसि आरो
बिसोर स्टेसननि प्लेतफर्माव जिरायहैयो।
अब्ला ट्रेना फैनो सम नांबावगौमोन।
बिबारिया सोरगिदिँ खेबसे नायहरो-
बियो मोखां सोम सोम जादोँ मानोबा।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (13) : गेम गेलेनायाव गोसो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015

Poem Edited: Monday, September 14, 2015


[Report Error]