Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,705 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (14) : गिलिर गारांजोँ बिरनखौ नायनानै - Poem by Ronjoy Brahma

गिलिर गारांजोँ बिरनखौ नायनानै बुंदोँ-
' थांनोसै आदा!
आरो फैफिननो एसे समानो नांगोन।
आदा-
आरो आं जेब्ला फैफिनो अब्ला
आं नोँखौ नागारनानै थांनाय नङा! '
' मानो बिबारि? '
' नोँथांखौ आं सिगाङाव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन।
बेनो गिबि नुनाय आरो
लोगो मोनना सिनायथि जालायनाय।'
' नंगौ बिबारि,
बेबादिया जोँनि बेलायावल' जायाखै।
जेरावबो बेबादिनो जाखायो।'
' गिबि नुलायजेन्नाय,
थेवबो गोरबोआव मोनसे रादाय जाखांदोँ-
आं नोँखौ आरो माब्लाबाबो बावला।
नोँथांआ आंनि अरायनि बेखौबो आं
गोरबोआव जिउनि थि खालामबाय।
आं नोँखौ मोजां मोनबाय आदा,
आं नोँखौ नागार हालिया! '
सिबाय बिबारिनि गोजोँ फारनै मेगनाव
मानिबा मोदै मिथिस्लाबै गयो।
बिनि खावलाया गुरै जालांनो हमदोँ
थारै मोदैयानो फिसिना सिदोम खालामदोँ।
बेयो अनथाव-बाथाव बिरनखौ गल'ल'
मुहिनां नायबाय थायो।
गोमोहाबो बिरना,
गोमोनायजोँ बियो सोङो-
' बिबार! -'
' नोँ मा सानो आदा? '
' बिबारि नोँ- '
' आं नोँखौ मोजां मोनबाय आदा!
नोँ फिनखौ हो आदा-
नोँ आंखौ मोजां मोनो?
नोँ आंखौ मोजां होननानै बुङोब्ला
आं आरो बे शहराव फैफिनलिया!
फरायनायखौबो आं गारगोन! ! '
बिबारिया फे फे फु फु लासै लासै गाबनो हमो।
' सि, बेबादि नङा बिबारि।
नोँ फरायनो फैफिनथारनांगोन।
नोँ फरायनायखौ गारनो नाङा।'
' बिदिब्ला आं सोरनि थाखाय फरायनो!
सोरखौ मिजिँ खालामनानै आदा? '
' नोँ गावनि जिउनिफ्रायबो
मुलुगखौ बांसिन मोजां मोन,
नोँ गावनि सोलेरनिफ्राय
बयखौबो बांसिन मोजां मोनो,
हारिनि थाखाय हादोदनि थाखाय
नोँ मोजां मोननायखौ बांसिन हो।'
' जागोन, बिदिब्ला
मोनसे सट् आदा! '
' मा बेलाइ? '
' नोँ आंखौ मोजां मोनो? '
बियो लाजिनाय गैलिया,
मोखांआ गुरै गुरै जालांबाय मोदैजोँ,
हुरा हुरा मेगननिफ्राय मोदैया
थरथिँ थरथिँ गसरना फावदुर खावलायाव
मिनिजि मिनिजि बिलिरनो हमदोँ।
जाहोनाव बिनि खावलाया
दैज्लांनि माय गायनो लागै जानाय
मोदोम गोरलै दुब्लिबादि गुरै गुरै जादोँ।
बासिथावा नेवसिथावा बिबारिया,
हायलोलो बिखा फांदां
जारौ रौ बिनि खावलाय।
बिरना बिखौ बासिना हाया,
आरो बियो माब्लाबाबो बासिनाय नङा।
बियो अननाय गुरै रावै बुङो-
' आइ लाभ इउ बिबारि,
आं नोँखौ नेवसिया।'
' आइ लाभ टु आदा! '
मिनिसुलु मिनिनानै खुदुमो बिबारिया बिरनखौ।
माखासे ट्रेन नेनाय मानसिफोरा नुहरो-
बिसोरो नुहरना सिरि सिरि मिनिखोमायो।
जोबोद खुसिनि मोखांजोँ
रैसुमै गारांजोँ बिरना बुङो-
' जेब्ला नोँ फैफिनगोन
अब्ला आंनो पन खालाम,
आं नोँखौ लांनो फैगोन-
बे जायगायावनो खेबसे।'
बियो लंफेन सिफिनिफ्राय मबाइल दिहुनो,
बिबारियाबो बेन'थि बेगनिफ्राय
गावनि मबाइलखौ दिहुनना नाम्बार थुयो।
बियो खुसिजोँ बुङो-
' जागोन आदा,
आं खालामगोन।'
बिनि खुसिया मोखांआव बिबार बारो,
हरखाब थाबैनो मेगननि मोदैया
ज्रिँ रानलांफिनो।
बे समावनो बेसेबा गोजाननिफ्राय
ट्रेननि बेल दामनाया रिँखांबोयो।
ट्रेना लासै लासै खारबोना थाथ' फैयो।
' थांनोसै आदा!
थादो! '
जोबोद दुखु गोनां बे समा,
गाबो बिबारिया सिरि सिरि,
लासै लासै ट्रेनाव हाबफैयो,
दसे उनाव ट्रेनाबो हुर थाङो।
नायहर नायहर बिरना
आखाय सोमाव हरदोँ-
ट्रेनाबो रोमै रोमै आनज्राय लाङो दान्दिसेनि उनावनो।
-
बिबारिमोननि न',
गोबां आलासिफोर फैदोँ,
सिनाय मोना बबे बबेनि।
जानाय लोँनायनि थांलाय-फैलाय,
हाबलाय-ओँखारलाय जिरन गैया बिबारिया।
खामानिखौ मावगासिनो मावनांदोँ,
मेँनाय मिथिया बानाय मिथियानो।
जाखां लोँखां जयै जौ फेदबनानै
बारानिफ्राय बारा आलासिफ्रा हां हां रायज्लायदोँ।
न'नि खामसालियाव बेसेबा बुरजा
होँगो दोँगो गामिनि बोरायसा बुरैसाफोर,
बेबादिनो खना खना गामिनिनो
गथ' गथ'फोर खारला खारलि गेलेदोँ।
मिथिया बिबारिया सिबाय!
सोरनि हाबा जाखोना सारादु जाखो,
ना सोरनिबा रंजानायनि फार्टि जाखो।
एसे एसे हमनो हादोँ उनाव बिबारिया
गावनि गोमसार राजा बिफाजोँ रायज्लायनायखौ।
थेवबो खामानियावनो मुखुब,
रायज्लायनो सावरायज्लायनो सम मोनाखै।
उनथाराव बिबारिया जाखां लोँखांयै
खामानिखौ फोजोबब्लासो
आलासिफ्रा बिखौ रायज्लायनो लिँहरदोँ।
बिबारिया आलासि सिबिनो गोरोँ,
मान सनमान होनो गोरोँ बियो,
उन्दै समनिफ्रायनो बियो-
जेरावबो जेरैबो आखा फाखा।
आलासिफोरखौ बिबारिया खेबसे
मिनिसुलुनो स्राय खुलुमस्राङो।
लोगो लोगो बिफा गोमसार राजाया बुङो-
' बिबारि आय!
नोँ देरबाय आय बैसोआबो जाबाय।
गावनि आथिँआव गावनो गसंनो हानाय
नोँनाव गियाना जाबाय।
नोँखौ नायनो फैदोँ आय! '
बिबारिया बाथ्राखौ खोनाबाय
बाथ्राखौ खोनाना बियो
खुगाखौ ब्लां ब्लां सिना
मा बुंगोन मा सोँगोन जायो।
लोगो लोगो बे समावनो
सासे आलासिया गसंना बुङो-
' नंगौ आय,
आंनि फिसाज्लानि थाखाय
जोँ नोँखौ दिनै नायनो फैदोँ।
मानसिया जोबोर मोजां आय,
बियो थांखु सोबा,
सिगारेड् सोबा, जौ लोङा आरो
निसा गाज्रि फेग्रा जिरादखौनो मोजां मोनखाथारा।
साख्रिबो दंखायो आय,
एस एस बि साख्रि मावो।'
लाजिया फांजिया बिखा फोरदान्नानै बुंनाय
खुगानि बाथ्राखौ खोनानानै बिखा गुरलाब
हां थोनो थोनो मोनबाय बिबारिया।
बियो हरखाब दैहुनि दैया गब्लंनानै
रय रय दै गनायबादि
बिनि मेगननिफ्राय मोदै गसरनो हमबाय।
बिबारि बबिनि महर लाबाय,
बियो गाबै गाबै गावनि उन्दुग्रा खथायाव
थ्रोब हाबहैयो आरो रुखु रुखु गाबबाय थायो।
सोमो नाङो बयबो बे समाव
आलासिफोर आरो गामिनि रायजो राजाफोर।
बेबादि सावगारिखौ नुनानै
बिनानाव जानाय गामिनि
जिथिनाया सिबाय हाबफाना गाबफायो।
बिमा मोनाथि हाबफायो
बियो बिसोरनि गाबनायखौ नायो।
गाबै गाबै बिबारिया बिमाखौ बुङो-
' आंनि फरायनो गोसो,
आंनि थांखियाव होसोनाय लामाखौ
मानो होथेनो सानखो नोँसोर आयै? '
' जोँ नोँनि मोजां,
गोजोन संसारखौ हास्थायनानैसो
नोँखौ बेबादि दोलै नोगोरै
हाबा हरनो सान्दोँ आय।'

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (14) : गिलिर गारांजोँ बिरनखौ नायनानै by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Monday, September 14, 2015

Poem Edited: Monday, September 14, 2015


[Report Error]