Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,476 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (2) : जोबोद खुसिजोँ बोराय दाम्बुआ बुङो - Poem by Ronjoy Brahma

जोबोद खुसिजोँ बोराय दाम्बुआ बुङो,
मिनिसुलु बिलिखौ नायनानै-
' थां थां बुरि-
माबार साहा फुदुंहैदो'
बुरै बिलियाबो खुसि,
खुसिजोँनो गोसोआ लैथोनि गांगा थफा
फेँफोना रंजानायबादि जाथारो।
खुसियैनो बियो बुङो-
' जिरायथ लिरगिरि बाबु'
संग्रा न'आव हाबो,
बियो मेगं खादाखौ हायाव दोनो।
बायजोआव ओँखारलाङो-
फाथिसिनजा मुथासे लाना फैयो,
अगदाबाव साहा फुदुङो।
दान्दिसेनि उनाव साहाखौ लाना फैयो,
सुखुराम आरो बोराय दाम्बुनि बाथ्रा सावरायनायाव
गोजा साहाखौ लाना फैयो।
अब्लासिम बांसिनै बिसोर बाथ्रा सावरायबायमोन।
थोरसियाव साहा खाबनै,
जाग्रा एवनाय
मायब्रा मायरंनि सौरायखौ
खामफ्लायाव दोनो।
सेराव गावबो जिरायो बिलिया।
जोबोद गोजोन्नायखौ मोनो सुखुरामा।
साहाखौ आखायाव दैखांनानै लायो,
माबा बाथ्रा सानहाबो।
सानै बोराय बुरैखौ नायना माबा सानो,
दान्दिसे सम दोरोदनायनि उनाव फोजोबो।
जोबोद गोजोनै साहाखौ गरदसेनो फोजोबो बियो,
सौरायखौ लासै लासै आखायाव लाना जायो।
मिनिसुलु बिलिया मोखांआव नायना
गुरैयै सुखुरामनियाव सोङो-
' हा लिरगिरि बाबुआ-
जोँहानि सोमखोरखौ सिनायगौ फा? '
गोनो-गोथो गुसुंङैनो फिन होयो सुखुरामा-
' सिनाय मोन्नाय नङा खोमा-'
बोराय दाम्बुआ बुङो-
'हा जाम्बि बुरै,
बे एफा गुवार दुलुर-दालार बुहुमाव
बेबा बबे खनायाव दं।
जोँहानि बाबु सोमखोराबा बबे खनायाव,
बबे कलेजाव फरायो।
बोरै मिथिबायनो जाम्बि? '
सुखुरामा एसे उसु-खुथु जायो,
माबा बुंनो साननायबादि गोसो,
गुद गुद बिखायाव।
गोसोनि मेलाया जोब्बाय,
बियो सोरनिबा हेँथा होनायाव,
सोरजोँबा हमथा जानायाव,
जेबो, जेबो बुङाखिसै।
बोराय दाम्बुआ उखुम फारसे नायहरो-
गुफुर महरनि बोरायहाबनाय,
खुमब्रा फिथाइखौ बियो नोजोर होयो।
नायो दसे, सानदोँबो बियो
खुमब्रा फिथाइनि अनजिमा।
आरोबाव दाउ गग्राजोँ मेगन फिदिँहरो-
गोसोआव माबा सानो,
गोसोनि सानस्रिया बेखौ एवथुयो-
गुद गुद मोनहोयो बिखौ।
बियो जोबोद गोख्रैयै बिलिखौ बुङो-
'थां थां मोनानायनिफ्राय मोनाबायानो।
बे दाउला गेसेर हांनायखौ
खुमब्राजोँ रिडि खालाम हैदो थां।'
बाथ्राखौ हमनो हाखादोँ सुखुरामा,
एसे मिनिसुलु जाना हेँथा होयो-
' नांलायामोनलै आबौ,
थाबैनो थांफिन थारनांगौ।'
' नङा नङा आबौ,
बोथिसे जालांथारनांगोन।'
बिलिया फिसायजोँ मदद होफायो-
' औ औ, जालाङाब्ला
आं ओरैनो हगार हरनाय नङा।'
एसेब्लाबो गोरोँ मानसि गिदिरफोरनियाव
गोसोआरि लुबैनाया,
गोगोम थाया नङा थाखायो।
आरोबाव हेँथा होनो थाखाय
जेबो राव दिहुनाखिसै सुखुरामा।
ननेमाया लाइटनि सोरांआव थानानै
सालाय फोलावना उरि एम्फौ
जमना थानाय बादिल' नेना थाबाय बियो।
बिलि बुरैया सिखारबाय,
गोख्रै थांना संग्रानि उसुं खनाजोँ थानाय
बैसांआव गुफुर फुरनाय
खुमब्रा बोरायखौ एरख्लायबाय।
सुखुरामा बायदि सिना साननो लायो,
नाथाय गासैबो खाना जानायबादि।
बोराय दाम्बुआ गोमोनाय बादि
सुखुरामनि मोखांआव नायनानै,
बियो माबा सान्दोँमोन जानो हागौ,
नै दासो आवबा जाबाय।
बियो बुङो-
' थाथ'दोलै लिरगिरि बाबु,
आबौ।आंबो एसे खामानि मावनि।'
' दे जागोन दे, आबौ।'
जिरायनायनिफ्राय सिखारो दाम्बु बोराया,
गग्रा फारसे थाङो-
गग्रायाव हाबना थानाय दाउखौ हमनानै
उसुं खनायाव खुख्रिजोँ हास'हैयो।
सुखुरामा नायथिँ-नायथा खालामो,
मेगन फिदिँना न'नि सोरगिदिँ जेरैबो।
मोनाबिलिनि स्रो स्रो गुसु बारा
मोदोमाव नांदोँ,
बियो गोजोनै बिलिरदोँ।
खाथिनि गय बिफांफ्रा
बिलाइ सोमाव सोमाव
मिनिसुलुयै मोसाग्लांदोँ।
उसुं खनायाव आरो
मानै माथामसो बारि खनायाव,
गोमोथिँ गुमा बायदि एम्फौफोरा
जाय फारा-फारि गावनि गोसोबादि
देँखो बोनो हमदोँसै।
सोनाब फैसालियाव गावदां अखाफोरा
मिनिसुलु गावदां महरै-
मिनिदेरै नायहरदोँसै।
गोसोआ खाथियाव मोनब्ला खुदुमगौ।
उदां लांदां अख्रांआव-
दाखा दाखा दख्ला दख्ला जोमै,
जारोम गोसोम गुफुर।
अखाफोरनि मिनिसुलुनायाव जेन'
बिसोर मोसानो थियारि जादोँ।
मोनाबिलिनि खोलो खोलो बारा
बिनि गोसोखौ बांसिन गोजोन होनो हादोँ।
उसुं खनायाव बोराय दाम्बुनि
थ' थ' बेदर गोदानाय,
बिलि बुरैनि खामसालियाव
गुफुर जानाय खुमब्रा मेगं हानाय,
बेखौ नायहरलाय आरो
बेखौ नायहरलाय,
खेबले खेबले जादोँ सुखुरामहा।
सम सम गोसो सिङाव
दोँसे बैसागु मेथाइयानो जाखां फैयो।
दिनैनि बेबादि गोमोथाव सावगारिखौ नायना
गावनो गाव गोदान सावथुन नायनाय,
मुहिनाय मोनो बियो।
बेबादिनो जोबोद खुसिजोँ सम सम
दाइरि बोलाना रेबगनजोँ
माबा सानना हांखो बोयो बियो,
मिनिसुलु जोबोद खुसिजोँ।
खेबसे गावखौनो मेँनाय बादि खालामो बियो,
खेबसे सिंखौ सानेरो,
खेबसे गोलाव हां हगारो।
आरोबाव बियो न'नि सोरगिदिँ
गोजोँ मेगनखौ फिदिँ हरबावो।
बियो गासैखौबो नुयो-
ओँखाम संग्रा न'आ थुरिनि,
उखुम सायाव गोबां गुफुर जानाय
लथम-लाथाम खुमब्रा फिथाइ,
खोमसिनि गेजेराव जोँमानि सोरांजोँ
दा समायनासिन नुसो गारदोँ।
ओँखाम संग्रानि सानजाजोँ गंसे
गागेब गेब मायनि बाख्रि।
बेनि सेरावनो दाउनि गग्रा गंसे,
बिनि सोनाबजोँ थामजि मिठारसो गोजानाव
मोसौनि गलि गंसे,
माथामसो मोसौ दं।
सिलानि गुदियावनो साहाजोँ उन्दुग्रा न',
आरोबाव खोलाजोँ गंसे नै खथानि उन्दुग्रा न'।
बियो दा नागिरदोँ सिजौ बिफां-
नाथाय गैया सिजौ बिफां,
जानो हागौ गुबुन घोरोमनि मानसि।
कृष्टान नङाबा ब्रह्म।
नायथिँ बायनानैनो सुखुरामनि गोरबोआव
खन्थाइ जाखांफैदोँ दोँसे।
बिनिफ्राय बियो खना खनला नायथिँ हरनो गोसो जादोँ,
नाथाय मोनानायनिफ्राय मोनासिननायलाय
रोखा नुजोबनो हाया।
थेवबो गाबोन फुर्णिमा अखाफोरलाय
मेगनाव गोग्लैनाय खाथिनि माखासे जिरादफोरखौ
समायना जोँब्लाव खांनाय बादि।
उन्दैनिफ्रायनो शहर नोगोराव देरनायलाय
गामिनि महर मुस्रिफोरखौ
गोसोआव बेरखां होनो हाया हाया।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (2) : जोबोद खुसिजोँ बोराय दाम्बुआ बुङो by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, September 11, 2015

Poem Edited: Friday, September 11, 2015


[Report Error]