Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,667 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (23) : खोथाबादि रादाय जाबाय - Poem by Ronjoy Brahma

खोथाबादि रादाय खाबाय,
हाबानि खालारखौबो लाखाबाय
बुदां माहाजोन आरो बुलर सानैजोँ।
गासैबो जबानखौ खुसिजोँनो
फिसाज्ला फैथबनो खिन्था जोबबाय बुदांआ।
सम नायै सम सानसेखालि
मोनाबिलिनि ओँखाम जानाय समाव
फैथबा बिबारिनो खेँफोरना होबाय।
खोनामारै बिबारि आरो निनिमाया
सिरि सिरि जोबोर दुखुआव गाबखोमाबाय।
गाबनानै मा जानो?
राहायानोथ' गैलिया।
गासैखौबो बिफा बुलरानो गान्थि खालामजोबबाय,
खेवनांगौआबो गोरलै नङा।
सानसेखालि हौ हौ गोमलायनाय
अख्रायैनो नांलायदोँ बिबारि आरो निनिमा सानैजोँ
लोगो लानानै बेसाराफोर फैथबनि हेँथायै।
फैथबाबो गोरा रागाजोँ निनिमाखौ होखार हरना
बिबारिखौ हिनजाव महरै लाखिनो नागिरो।
सिबाय निनिमाया बिब'खौ नागारना
जेरावबो थांनो हालिया।
नाथाय थेवबो उनथाराव
बेयो खाफालनि लिरनाय साननानै
बिबारिखौ फैथबनि आखायावनो गारबोनानै
रुखु रुखु गाबो बियो सिबाय।
गाबै गाबैनो आलाय-सिलाय
बिफानि न'आव थांफिना लासेनो लामा लामा गिदिँबायो।
साननै सानथाम बारलांब्ला
बेबादिनो बियो होख्राव होख्राव गाबबोयो।
बियो बिब'खौ गोसो खांनानै
बुदां माहाजोननि न'फारसे खारबोयो,
बिनि खुगायाव राव थेरनाय गारांजोँ-
' आब' आब'! ......'
गोमलायनाय निनिमानि होख्रावनायाव गुरलाब
हरखाब सिरि मोनखाङो सोमखोरा।
बियो सानो-
मा जाखो बेलाइ?
बियो मेगन हुफ्लेना नायो-
बेयो नुयो गोदो गोदो निनिमानि उन्दुलांनायसो।
एमनिफ्राय सिखारो बियो
टेबिलाव दोन्नाय जगनि दैखौ ग'ग' गोदावो।
बे समाव सोमखोरा खोनाबावो
निनिमानि गोब्रामनाय।
' आब' आब'-
मा जाखो आब' मा जाखो? '
बे खेबाव सोमखोरा
इन्जुराव सैना दोन्नाय सुइटसखौ सेरो,
लाइटा जोँनाय लोगो लोगोनो
बियो लासैयैनो राव होयो,
थेवबो एबो गैया निनिमाया।
माबा साननानै मोदोमाव नारो बियो
बियो आरोबाव राव होयो-
' ओइ, मा जाखो?
मा जाखो नोङो? '
सिखारना मोदोम सानेरै
फुथिया फुथिया गारांजोँ-
' ओ, मा? '
' मा सिमां नुदोँ? '
मेगन हुफ्लेनानै सोँफिनो-
' मा सिमां नुनो? '
' मानोथो गोब्रामा? '
मिनिसुलु जायो निनिमाया,
बियो बुङो-
' गोब्रामदोँ? '
बे समावनो न'उसुंसेरनि
बिनिथामोननि दाउज्लाया
बेरहानि सिनायथिजोँ गोगोम गेसेरो।
दसे उनाव गामिनि दाउज्लाफोरा
गामि गंसे गोमफबनाय गेसेरो।
लाइटखौ खोमोरना उन्दुफिनो सोमखोरा,
बियो बुङो-
' उन्दुफिन्ना थादो'
' थोद सोरांनानै उन्दुबावो नामा? '
'दाउज्ला गेसेरदोँ दासो।'
' अलसिया।'
-
आलासि फैगोन दिनै सोरबा सोरबा।
खौरांखौ मोननानै सोमखोरा फुंआवनो
अमा बेदर सेरबासो आरो
दाउज्ला खासि मासेखौ लाबोना
न'आव दोनफैखादोँ।
गावहा गामिनि दं सोमखोरहा,
गानै जोमै देलायना फुंआवनो
जानो गोनां प्रग्रामनि खामानियाव
रोङा रोङा बाहागो लाफाहैदोँ।
बोसोरारि दखरा बर' थुनलाइ आफादनि
सावराय जथुम्मा।
साना जौनायनिफ्राय जौबाय
फुंबिलिया सिख्ला देरनायनिफ्राय देरसिनबाय
बेबादिनो फुंनि गु-जि रिँगायानो जालायबाय।
हांमा, फिनि आरो निनिमाया
फुंनि रादाब नायदोँ टिभिआव,
रादाबा जोबनायनि उनावबो हिन्दी सावथुन नायदोँ।
बिसोरो सम सम इन्टारेष्टआव
ग्लाब ग्लाब मिनिग्लाबदोँ,
समा बारलांगासिनो बारलांदोँ।
समा द्रोद द्रोद थांनायनि उनाव
गाड़ीनि बेल दामख्राव फैनाय
सिलायाव सफैनायसिम बिसोर खोनादों।
हांमाया बायजोआव ओँखारो
बियो नुयो आरो निनिमानो खिन्थाफैयो।
' बाजै आलासिफ्रा फैबाय'
' अ' नंगौ नामा? '
बायजोआव ओँखारो निनिमाया
बियो नुयो साद' स्नि सुबुंनि हानजा।
सानैखौल' बियो सिनायो
आंगोनि आंगोसिन मिथिँगा आरो जिथिनाखौल',
माखासेखौ सिनायनो हाया हाया।
बियो खामसालियाव सियार मासि बना होयो
बिनि उनाव ओँखाम संग्रायाव फैयो,
लुखुर-लाखार साहा फुदुंङो।
दसे उनावनो ट्रेयाव साहा लाना
आलासिफोरनो खाबफायै होफैयो।
आलासिया सोङो-
' सोमखोर सारनि मुस्रिमा ब्रह्मआ
नोँथांआनो नामा? '
गुरै माहि गारांजोँ निनिमाया फिनो-
' नंगौ सार, आंनो।'
' बिथांआ गैया नामा? '
' गैया फुंआवनो ओँखारलांदोँ-
जानो गोनां मेलनि खामानियाव।'
' अ' नंगौ नामा! '
बिसोर बयबो साहाखौ लोङो,
निनिमाया गयनि बाथाखौ लाना फैयो,
बियो बुङो-
' जादो सारमोनहा'
बिबारिया गोजोँ नायो निनिमाखौ
बियो आरो गोसोजोँ गोसो सानो-
मोजां हिनजावखौनो मोनफ्लांगारदोँ
अनजालि सोमखोरा।
मावनाय दांनायावबो गोसो गोनां,
महर मुस्रियाबो गोनां।
सोरबादि जोहोलावआ बासि हानो?
समायथारदोँबो सोमखोरजोँ।
बिबारि, बिबारिया गोसो बिगियान गिरिबो
बियो मानसिनि गोरबो बिजिरनो नाजायो।
खन्थाइगिरि बियो गोदान सिरिनि,
खन्थाइगिरिफ्रा गोरबो बिजिरगिरि।
निनिमायाबो मिजिँ गोनां सिख्ला,
बियो सिमांखौ फोथायो
नाथाय बिनि सिमां जोबोद गोब्राब।
नैबे सिगांआव रायज्लानाय सेँग्रानि मुङा बिरखां ब्रह्म।
ड॰ बिरखां ब्रह्मखौ निनिमाया सिमांआव
खेबसे नङा गले गले नुबाय।
सिमांनि गाब मोकथांनि गाब
बे मोनसे गाबानो,
सिमांनि मुं मोकथांनि मुं बेसो उल्टा
अदेबानि गोरोबलाया।
हांमा आरो फिनिखौ लोगोआव लानानै
संनाय खावनायाव दा बियो मुखुब।
गय सावलेनानै बायदि बिथिँङै
गोबां सावरायनो लायो आलासिफ्रा।
रिफुन मुंनि सासे आलासिया सोङो-
' आरसा मिथिँगा,
नोँथांमोननि न'आव दासान्दि सोर सोर दं? '
' आयफा आरो आदा बाजै,
आं खाथिनि नैबे नसुंसेनि
हांमा मुंनि बिनानाव थायो।'
' नोँथांनि आय-आफाया गैया नामा? '
' गैया जानांगौ बबेयावबासो-'
बिबारिया मिनिसुलु बाखोनायना बुङो-
' नोँथांमोननि गामियाव गमामायै
नोँथांमोनानो हार्थखि महरै जोँबाय।'
सम दोरोदगासे बारलांनाय उनाव
सिरि थानायनिफ्राय बियो बुंबावो-
' नोँथांनि जिउ जुजिनाय लामायानि हेँथाया
एसेल' गोरलै नङामोन गमामा।
थेवबो नोँथांआ सासे आब्रा
थांखियाव नांथाब नाजाथाब देरहासाद जोहोलाव।
गोसो बोलो सोलो गियान
आं नोँथांखौ बाखोनायनो लुबैयो,
आरो नोँथांनि आय-आफाखौ।'

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (23) : खोथाबादि रादाय जाबाय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, September 18, 2015

Poem Edited: Monday, September 21, 2015


[Report Error]