हायेननि सुफिननो Poem by Ronjoy Brahma

हायेननि सुफिननो

Rating: 4.5

जोँ मिथिगौ हायेननि सुफिन
प्रमद चन्द्र ब्रह्म
मुस्रि नोँ सानस्रि आरो मुस्रिनि
-
जोँ मिथिगौ हायेननि सुफिन
बिथ'राइ नोँ बिथ'राइनि गेजेराव
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
अलंबार नोँ अलंबार मुगानि
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
हार्थखि नोँ हार्थखि हालानि
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
सना नोँ गेदेमा सनाखि बिजाबनि
सना नोँ सनाथि मुगानि
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
थांना दं नोङो बर'-हिन्दी-इंराजि
गेदेमा सोदोब बिहुंआव
-
साहित्य प्रमद चन्द्र ब्रह्म
थुनलाइगिरि रावबो सिनायि गैया नोँखौ
बर' थुनलाइनि मुलुगाव
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
नोँनोथ' गेदेमा आंगोथार हारिनि
मिथिगौ नोँबोथ' सासे
सिरि मोनखां होनाय हारिखौ
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
जामब्रिहाबनाय बर' माहारिखौ
नोँनोथ' रैसुमै सुफिन दामदोँ
-
मिथिगौ गेदेमा नोँखौ
रज'नाय नोँबो खराननि बारियाव
हावरिया बर' बिमानि गोरबोआव
गेदेमा गामि हनथायाव जोनोम लानाय
-
मिथिगौ गेदेमा जारिमिना खिन्थायो
नोँदि सासे गोख्रोँ जेनियास मोन
हारि माहारि हादोदखौ सिबिसुला
-
दिनै जोँना दं नोँ गेदेमा
अलंबार महरै बर' हारिनाव
बर' हारिनि अख्रांआव
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
नोँनि सोरांआव
नोँनि मिनिस्लुनायाव
ओँखारबोदोँ हानजा हानजा
बर' फिसाफोरा
हानजा हानजा बर' रेबगिरिफोरा
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
थुलुंगा नोँदि गेदेमा
सिबिजाथाव अरायनि Academic Career आ
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
लाइसि नोँ गेदेमा बर' थुनलाइनि
दिनै दं उन्दैफ्रा रेबनो नोँनि बिखायाव
नोँनि गुफुर गोथार आख'लावनो
नोँनि गोजोँ सानस्रि गियानाव
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
अलंबार नोँ गेदेमा
रिँगोन नोँनि 'हायेननि सुफिन'आ
रिँगोन अराय रिँगोन
-
मिथिगौ जोँ हायेननि सुफिन
दिनै जोँ बावनो हाया
जोँ नेवसि हाया
नोँनि थुनलाइनि होनाय
माइलनि खुन्थिया स'नाकी बिजाबखौ
-
गेदेमा थांना थागोन नोँनि बर'आ
बर'-हिन्दी-इंराजि सोदोब बिहुंआवनो।

Sunday, January 25, 2015
Topic(s) of this poem: solitude
COMMENTS OF THE POEM
Mehta Hasmukh Amathalal 03 February 2015

welcome always dear, i write daily so read too

3 1 Reply
Ronjoy Brahma 25 January 2015

Promod ch Brahma, the editor of many Bodo magazines and journals have enriched the Bodo poetic literature with his immortal romantic and mystic poems. Promod ch Brahma has not published any individual collection of poems, but majority of his poems are include in his collection Sonaki Bijab, which contains poems of other poets as well, besides the proverbs and sayings of the Bodos. Besides Sonaki Bijab, his poems were published in magazines like Olongbar and Hathorki Hala.

8 6 Reply
Ronjoy Brahma

Ronjoy Brahma

Amteka (Chirang) /Assam, India
Close
Error Success