Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,705 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (27) : बेयाव जमगावनि नंगुबै जारिमिनखौ - Poem by Ronjoy Brahma

बेयाव जमगावनि नंगुबै जारिमिनखौ
आबौ दाम्बु ब्रह्मनिफ्राय बोखांनाय जादोँ।'
फारि फारि जोबजासे फरायलांबाय
उनाव थरथिँ थरथिँ मोदै बोहैबोबाय,
निनिमाया मोदै फसर फसर गाबो।
गोर्बोआव बेसेबांबा दाहा,
हमथा हायै गोसोजोँ,
बियो उसु-खुथु जाबाय।
बियो बिग्राय खाङो सुथुरनि फारसे सिं सिं
बियो सोदोब होना गाबो लासैयै।
जिथिनाया गोमो हाबो सावगारिखौ,
निनिमानि सम थासारिखौ।
माबा जाबाय बियो सान्नानै
जिथिनाया सोङो-
'मा जाखो आब'?
मानो हरखाबै बेबादि? '
निनिमाया गाबो थेरो गारांआ,
बियो फारसे खुसि फारसे गाबनाय बुङो-
'आं आंनि गोमानाय बिब'खौ
दिनै मोनबाय बिनानाव! '
सोमो नांहाबना नायनाय
हरखाब सोङो मिथिँगाया-
'सोर बिब'? '
'बिबारिया आंनि सासेल' आब',
बियो आंनि असे बिब',
बियो गेदेमा जाबाय मिथिँगा! '
'मा! नंमारगौ?
मेडाम बिबारिया नोँनि आब'? '
'नोँसोर नैबे- सुखुराम ब्रह्म सारआ लिरनाय
'जमगावनि जारिमिना दुखु गोनां'
रायथायखौ फरायबानो मिथिगोन।'
मोदैखौ हुगारो निनिमाया,
मोखांआव मिनिसुलु जोँखांबोयो,
दसे सिरि थानानै बोराय दाम्बुनियाव
सोङो बियो खुसियै-
'आफा बै समनि बिरफुं माहाजोननि
सानै फिसौफोरनि मुङा मा मामोन? '
गोबाव समनि बाथ्रा,
बेसेबा गोजाम बाथ्रा,
गोनो-गोथो जायो बोराय दाम्बुआ,
बेसेबा बोसोरनि जारिमिननि बाथ्रा।
सोमो नाङो बोराय दाम्बुआ
बियो सानो सिरियै-
बे खोथाखौ बोरै माबोरै
हरखाब दिहुननो नाजाखो बेलाइ?
गोसोजोँ गोसो सानो बियो-
दिनैसिम बिहामजोआ गोबावानो जाबाय,
जमगाव गामिनि सोमोन्दै जेबो मिथिया।
नाथाय बहा मिथिनो?
जोँ दानि टि.भि सावथुनाव नुनाय सल'
रादाब बिलाइयाव एसेल'सो मोनो।
गावनि गामिनि जारिमिन
गावनि समाजनि सल'
गावनि हादोदनि गोजाम जारिमिनखौ,
दानि आदा खावनिया गथ'फ्रा जेबो मिथिया।
दानि बिमा-बिफाफोराबो बिदिनो
जेबो जारिमिन रायखांनो सोलाबा।
एसे सिरियै सानहाबनानै गोसो खाङो बियो
सोंबाय जेखुन मिथिनाय बाथ्रा
नंथारगौ बाथ्रा आरो खिन्थायाबा राहा गैया,
खिन्थानायानो सैथो मोजां।
बोराय दाम्बुआ लासैनो फिन खिन्थायो-
'बेथ', गोबाव समनि बाथ्रा,
गोसोआव दाबो दं थागोनबो आरो
सासेनिया बिबारिमोन आय
आरो सासेनिया नोँनि मुं बादिनो मुंमोन।
बैसोआव बिबारिया गिदिरसिनमोन आय।'
समा द्रोद द्रोद दोरोदलांनाय दान्दिसे उनाव
बोराय दाम्बुआ बुंबावो-
'बिबारिया बै समाव रायज्लायनो रोँनाय,
आरो निनिमा मुंनि उन्दैसिन गथ'आ
लासै लासैनो थाबायनोल' रोँदोँमोन।
नाथाय बे बेसेबा गोबावनि बाथ्रा
बे जारिमिननि बाथ्राखौ मानो आय!
मानो सोँदोँ आय?
बै समावनो बेसेबा गिदिर जाथाय
बेसेबा गिलुबालु दाङा-बाजि जालांबाय
जोँनि बे जमगाव गामियाव।
जानांगौ जोँनि मिथिँगा आरो
गिदिरसिन सोमखोर मोनहाबो
बै समनि जाथायखौ दिनै गोसोआव गैया।'
गोर्बोआव जोबोद गाबनाय थेवबो
बिनि मोखांआव मिनिसुलु मिनिनाय,
गावनि खुसिखौ दिन्थिना
निनिमाया खुसियैनो बुङो-
'बै समनि निनिमाया आंनो आफा!
आंनोमोन बै निनिमाया,
दिनैसो आं थं नागिरना मोनबाय।'
सोमो नाङो बोराय दाम्बुआ,
बियो बुङो-
'मा नोँनोमोन आय-
नोँ बोरै जानो हागौ? '
'औ आंनोमोन आफा,
नोँनो आंखौ दिनै बिरफुंनि फिजौजो होनना
दिनै थारै सिनायथि होबाय।
बेयो नंखाय बाथ्रा नङा आफा।'
'नोँ बिरफुं माहाजोननि फिसौजो,
नाथाय नोँ माबोरै मिथिखो?
आरो आंथ' नोँनो बिरफुं माहाजोननि
जेबो बाथ्राखौनो खिन्थायाखै,
बिलियाबोथ' माब्लाबाबो खिन्थायाखै।'
देरहासादनाय निनिमाया दान्दिसे
बिनि मोखां बिनि मोखां नायबाय थायो।
बियो मिथिँगाखौ नायना बुङो-
'नैबे लिरबिदांखौ नाय मिथिँगा! '
लाइसिखौ मिथिँगानो होयो,
मिथिँगाया लाइसिखौ आजावना नायो।
निनिमाया एसे गाबनाय गारांजोँ
आरोबाव खुसियै बुङो-
'बेसेबा गोबाव जोनोमगिरि आय आफानि
थं गुमुर आं नागिरबाय,
थेवबो जेबो गुफुर मोनाखै।
बेसेबा गोबाव आं जोनोमनि थं
नागिर नागिर गोसोआ मेँबाय।
नाथाय दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव
मोनबाय मोनथिबाय गासैखौबो,
दिनै आंनि गोर्बोआ देरहाबाय।
दिनैसो आं मिथिबाय-
आंनि आयआ माब्रै गोमालांखो?
आफाया माबोरै रुंसार जाखो?
दिनैसो आं मिथिबाय आफा! ! '
बोराय दाम्बुनि गोर्बोआ गाबदोँ
निनिमानि गाबै गाबै बुंनाय बाथ्रायाव।
मिथिँगाया फराखौ फरायनानै
मिनिसुलु गावनि मोखांखौ दिन्थिनानै
निनिमाखौ गोजोँ नायनानै बुङो-
'नोँनि जारिमिना दुखु गोनां बाजै!
थेवबो खोमसिनि उनाव सोरांआ फैखायो,
नोँ दिनै सोरांआव दं बाजै,
गसाइआ नोँनो सोरांखौ हरदोँ।
नोँ जेनाखै बाजै नोँ देरहाबाय।'
मिथिँगाया सिरि सिरि गाबो,
बियो अब्लाबो जोबोद खुसि,
बयबो मिनिसुलुनो गाबदोँ
दैज्लां मोनसे एम्बुफोरबादियै
फे-फु फे-फु- फे-फु।
बे समावनो सोमखोरा
सिलानि लांगोनाव गाड़ीखौ लाखिफैयो
बियो लासैयैनो सिंनिफ्राय ओँखारो।
गोमोथाव सावगारि नुयो,
सावगारिखौ नुनानै सोमोनाङो बियो।
बियो दद्रद्र सोङो-
'मा जाखो?
सोर मा जादोँ?
नोँसोर मानो गाबखो?
आरो गासैबो जेन' गाबनायनि
नंखाय मोनसे फावथिनासो।
नोँसोर गाबदोँ ना मिनिदोँ?
मोदैबो गथारदोँ माथो मेगननिफ्राय,
नाथाय नोँसोरदि मिनिदोँसो! '
रावनिबो फंसे फिन्नाय मोनिलाय
सोमो नांना थायो सोमखोरा।
नाथाय सोमो नांनाय बियो सोंबावो-
'सोर मा जादोँ?
मानि फावथिना? '
निनिमाया गाबदोँ नाथाय
बियो मिनिसुलुयै फिनो-
'आं आंनि जोनोमनि थंखौ
दिनै मोनबाय सोमखोर! '
'मा, नोँनि जोनोमनि थं! ? '
'औ आंनि गामिया जोथोनफुरि,
नाथाय बेयो दा जोथोनफुरि नंलिया।
बेयो दा जमगाव जाबाय।'
राव गैया सोमो थांना थायो सोमखोरा,
बाथ्राखौ गुदि हमनो हायाखै
बियो आन्दायबायल'।
मिथिँगाया लासै लासैनो
निनिमानि खाथियाव
मिनिसुलुना बुंफैयो-
'बेयो गासैबो अबंनि बाजै
बेखौ खाफालनि खोथा बुंनांसिगोन।
सोमोनांथाव सोरजिनि गेलेनाय
जोँ रावबो इयुन हमदांस' मोना।
जेराव जेरैबादियै मोनसे सुमलि थुलाया
उराय उरायैनो गिदिर लैथो बारनाबो
गोबां जोलै फेहेरहैनो हागौ।'
नाथाय सोमोनांनाय सोमखोरा।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (27) : बेयाव जमगावनि नंगुबै जारिमिनखौ by Ronjoy Brahma

  • Beson Swargiary (9/25/2015 4:38:00 AM)


    Jwbwd mwjang mwndwng porainw mwnna... Nwngthangni novel verse khwo bijab mohorao forainw gwsw jatharbai ang... (Report) Reply

    0 person liked.
    0 person did not like.
Read all 1 comments »Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, September 24, 2015

Poem Edited: Friday, September 25, 2015


[Report Error]