Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,426 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (28) : बियो सोमो नांना थानायनिफ्राय - Poem by Ronjoy Brahma

बियो सोमो नांना थानायनिफ्राय
सुथि मोनखांना सोङो-
'मा गोदाव-सोराव!
नोँसोर मा जाखो? '
अब्लाबो सोमखोरनि फिन होआ लासे
निनिमाया गावनिल' बुङो-
'आं आंनि जोनोमगिरि आय आफानि
जोनोम न'खौ नायनो गोसो जादोँ,
आं नायनि सोमखोर-'
'नोँहा जोनोमगिरि आय-आफायानो गैया,
बहा जोनोमगिरि आय-आफानि-
बहा न' नुनो नोँलाइ? '
'आं आंनि गामियाव स'फैबाय सोमखोर,
गावनि नंगुबै निनिमा मुंखौ लानानै।
थं गोमाजानाय आं सासे आयजो,
थेवबो अख्रां नायदावना
आं दिनै हार्थखिनि सोरांजोँ
खोमसि मुलुगाव मोकथांखोर थंखौ मोनफैबाय।'
मोदैखौ स्राय खेबसे हुगारो निनिमाया,
बियो मिनिसुलु मिनियो।
सोमखोरा आरो गोमोहाबसिनबावो,
बियो आरोबाव सोङो-
'नोँ मा बुंलाबायखो?
आं मिथिनो मोनाखिसै।
अखाफोर गावदां फुर्णिमा हराव
सांग्रेमा बिरथिँनायबादि
गय नारिँखल बिफांआव सौदावनायबादि
गोदाव-सोरावसो मोनबाय आं।
आं आन्दायबाय नोँसोरनि बाथ्राफोरखौ,
थारैनो बाथ्राया मा जाखो? '
निनिमाया लासै लासै बुङो-
'जोथोनफुरि गामिया आंनि गामि,
आंनि जोनोमनि गामि,
आंबो थांनानै दं जोनोमनि मुं लानानै।
आंनि सिनायथिखौ होगोन नैबे 'सिनायथि' लाइसिया,
आरो आफायानो होगोन।'
'माबोरै? '
लाइसिखौ बोलाना नायो सोमखोरा।
मिनि खुसि दुगाजोँ
देरहानाय रावै बुङो निनिमाया-
'आं दिनै आरो हार्सिँ नङा,
थै मोनसेनि आंहा सासे बिब'आ
गोजोनैनो थांना दं।
बियो दा उन्दै नंलिया,
बियो गेदेमा महरैनो दं।'
सोमखोरा सोङो-
'सोरनि बाथ्रा बुंदोँ?
सोर नोँनि बिब' जाखो? '
'प्रफेसार बिबारि ब्रह्म'
'प्रेफेसार बिबारि! '
निनिमाया बिबुंथि होनायबादियै बुङो-
'नंगौ,
जारिमिना जोँखौ जोबोद दुखु होयो,
नाथाय बियो थांना थानायनि गुदि मोनसे थुलुंगाबो।
बियो जोँखौ गोदानै थुलुंगा होयो।
आंबो दिनै जोनोमनि मोन्थाइखौ
आसि थुनो हायो,
जायखौ जारिमिना नंगौ होन्ना बुङो।
दिनैनिफ्राय आं समाय लायो-
हारि आरो हादोदनि थाखायनो
आंबो जिउ बावगोन।
दिनै जाय हादराव उदांस्रिनि गुथाल
खोमा गावलायनाय होस्रिख्रावदोँ,
जेराव हौवा-हिनजाव आलादा रायजोनि थाखाय
हारि माहारि सोमावसारदोँ,
बे सोमावसारनायाव आंबो बाहागो लाफागोन।
आं नोँखौ खुलुमो सुवामि!
नोँनो आंनि मोदाय आरो इसोर।
नोँनि अन्नाय मोजां मोन्नायावनो
आंनि दिनै साया मोनबाय,
थांना थानो गोदान गोहो मोनबाय।
आं आय-आफानि थार गुमुर
थंखौ दिनै मिथिबाय।
लोगोसे गावनि जोनोम गामियावनो
आंनि गोदान संसारा जागायबाय।'
आथिँआव खुलुमनाय निनिमाखौ
लासैयै बोखाङो सोमखोरा,
बियो बुङो-
'साबायखर निनिमा,
नोँ सासे खाफाल गोनां
गियान गोनां बर' जोहोलावजो।
नोँनि बानाय गैयै मेँनाय गैयै गोसोआ,
आखल गोनां सिबिसुलि आखुआ
दुलाराय आयजोनि थुलुंगा जाथोँ।
नोँनिबादि अनसुलि गोरबो
दुलाराय आयजोनि गोरबोआव उजिथोँ।'
खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव फैनानै
मिथिँगाया बाखोनायना बुंफैयो-
'नंगौ आदा बाजैआ जोबोद अनसुलि।'
निनिमाया दुगायै आरोबाव बुङो-
'उदांस्रिया जोनोमनि मोन्थाइ,
जोँ दाबो गोसो बोलो गियान,
जोबोद उन्दैनि सिनायथियाव।
उदांस्रि सिबियारि बिखा फोर्दानग्रा
जोँनि गेजेराव गोदानै आयजो गैया।
दिनै आं गोदान बिग्रायारि आयजो।
सुथुरा जोँनि आय-आफानि सिलायाव
ब्रे ब्रे गुबुं खुन्थिया गायफैदोँ।
बेयो जोबोद दुखु नांथाव,
बोलो गैयै लोरबांनि सिनायथि,
बेल'नो नङा अलसियानिबो सिनायथि बेयो,
हारि हिसाबै जोँ लाजिनांथाव
बयनिबो नोजोराव गोहो गोलोन्दां।'
'साबायखर बाजै।
आलादा रायजोनि उदांस्रि सोमावसारनायाव
नोँसोरबादि बर' आयजोनि गोनांथिया गोबां।
नंगौ जोँनि सोलेरा बेसेन गैया,
जिदु जोँ मुवा मोनसेबो
हारि आरो हादोदनि गाहाम हाबा मावनो हाया।
आं सोमावसारगोन आरो उदांस्रि लाबोगोन
इयुनाव जाहाथे गोदान जोलैया दुखु मोना,
बिसोरनि समा गोजोन जायो।
बिसोर मिनि रंजा दावगा लांनो हायो।
जायनि गोरबोआव जोँ जोनोम मोन्दोँ,
बे बिमानि थाखाय गोरबोआव
अराय सम दुखुआव गाबखांनांगोन,
बिमानि मोखांआव मिनिनायखौ नागिरनांगोन।'
निनिमाया दखना फ्राद गानो,
मेगननि मोदैखौ खेबसे हुगारो।
गावनि जोनोमगिरि बिमाफानि महर
दिनैसिम गोसोआव गैया बिहा,
आखिनो साजायनोबो हाया बियो।
गोसो गोरा खालामना
बोलो गोरा साहसि खालामना
नै बियो बुङो-
'आं आंनि जोनोमगिरि आय
आरो जोनोमगिरि आफानि न'खौ
दानो नायनो गोसो जादोँ।'
बियो सोमखोर मिथिँगा,
जिथिना बोराय दाम्बु आरो
बिलि बुरैखौ मेगन फिदिँना नायो,
खेबसे खेबसेयै बयजोँबो मिनिदेरो।
दा गासैबो अखा दामब्रा हानानै
सान्दुं दुंफिन्नाय बादि जादोँ।
गोदान बिग्रायारि निनिमाया
गोसोजोँ गोसो बिग्राय खाङो,
बियो एसे गोरायै बुङो-
'आं आंनि आय आफानि नेर्सोन महरै
अरायनि थाखाय थालांनाय,
गोजोँ समायना उजिर आलिया लानाय,
सेख'ना लानाय न'खौ दानो-
आं खेबसे नायना फैनि-'
आबुं उदांस्रिनि हाबिलास
निनिमानि सोमखोर गोरबोआ,
नै समायना जोँखाङो,
बिखौ दा हेँथा होनो रावबो गैया।
बियो बिखा फोर्दान्ना खारलाङो-
लामायाव हांमाया लोगो मोन्ना सोङो-
'बहा हाखु-दाखु थांनो बाजै? '
जेबो फिन्नाय गैया निनिमानि,
जेबो फिन्नाय होआखै निनिमाया।
हांमाया सोमो नाङो,
बियो गाबज्रि हरो-
'बाजै, बाजै, बाजै-'
बायदिसिना गाब गोरबोआव,
गोमो गोथां सोमोनां
गोसोजोँ गोसोआव सानबाय हांमाया।
माबा जाखागोन बियो सान्नानै
उन उन गाब्रि गाबज्रि होसोलांबाय।(जोब्बाय)

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (28) : बियो सोमो नांना थानायनिफ्राय by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Thursday, September 24, 2015

Poem Edited: Thursday, September 24, 2015


[Report Error]