Ronjoy Brahma

Gold Star - 36,221 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जिउनि सल'/3थि गेजेर जाम्फै - Poem by Ronjoy Brahma

गथ' गथ' गोबां गथ'फोर
गदाय आरो गिबिनि
हौवा हिनजाव दारियानि फिसाफोर
सोरगिदिँ गेलेयो बिसोर ननि।
*
सालबारि बावह्रागुरि सनाजुलि
थास'बारि सोरगिदिँ
बोजोँ बोजोँनिबा बांगालफोर फैबाय
ग्रोम ग्रोम संसार जाफैबाय।
*
बायदि मैगं थायगंनि आबाद
बायदि बिफां फिथाइ गायबाय
फालो फालो मोसौ बोरमा
दाउ हांसोफोर फिसिबाय।
*
लासै लासै गोबां जाबाय
उन्दै उन्दै गोबां उन्दैफोर
थेफामोनजोँ गेलेलायो बुलायलायो
खाबादि जल्दा बायदि गेलेयो।
*
सालगुरियाव फिथाइ सामथाइ
बायदि गोम बागानजोँ बुंनाय
रिदि रिदां बिफांनि दालायाव
खान्थाल फिथाइ थायो।
*
थालिर नारेँ बायदि
थाइजौ सुफारि दावा बालाम
जाबाबो जाथ्र हाया फिथाइ
बारि बागान हाथाइ।
*
बेसर फोयो गम फोयो
माय गायो ग्रौ ग्रौ
गंगार हाजोनि बोहैनाय दैजोँ
अख्रांनि सिरिनाय अखादैजोँ।
*
खोमा मोखां गंगार हाजोनिफ्राय
हाजो मावरिया गोबानानै
ग्रं ग्रं मानसि सासे थोरोबनाय
गेजेर जाम्फैजोँ दै बोहैयो।
*
दालां गैया बेयाव
नाथाय बारगासिनो बारनो हानाय
दैज्लां फैब्ला बारनो गियो
बारनो हाया रावबो
गोबां मानसिफोरा बेयाव गबलाङो।
*
मेसेँआव दै थाया
बेजों मानसिफोर मानखोयो
गोजौजोँ गोजौ फिउ बारनो गियो
ओँखारख्लायनासो मानखोयो।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about जिउनि सल'/3थि गेजेर जाम्फै by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Wednesday, March 16, 2016[Report Error]