Ronjoy Brahma

Gold Star - 35,252 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (5) : उनाव फिसाज्ला सासेखौ - Poem by Ronjoy Brahma

उनाव फिसाज्ला सासेखौ बङाइगामिनि बबेबा
फरायसालियाव फरायनो दोनहैदोँ।
फिसाजो थिबालिखौ बरपेटानि बबेबा फरायसालियाव
फरायनो थाखाय दोनहैदोँ।
बेनि उनाव न'आव बिरफुंमोना
बिसि फिसायल' जायो।
दाहोना रुवाथिफ्रा बायदि खामानियावनो
सानफा थोलो गोदोना थायो।
मावै दाङैनो बेलासि बा रिँगाहालागैसो
सिबायफोरा जिरायनो मोनो।
बेनि उनावबो दुगैयै लोबै
मोनाबिलि जानाय-लोँनायनि थाखाय
आरोबाव मावनांगौ जायो।
बुंनो थांब्ला सिबायफ्रा
सानफा आरो हरथौहाब
जिरायनाय गैयाखौनो बुंजायो।
गोदान दाहोना गोदान रुवाथि थायो
बेबादिनो आथाल आथाल गलाङो।
या जखायब्रैसोआ बिरफुं माहाजोननियाव
दाहोना रुवाथिफोरा
जुलि जायै जायै दोनखारलांनायबो जादोँ।
दाहोना रुवाथि मोजां मोनलायनाय
सोलेर गोरोबलायनायनि थाखाय।
लासै लासै गोबां जाहोनाव
दाहोना रुवाथि नागिरना मोनाखै,
खामानि मावग्रा गैयै जानायाव
बोराय बुरैनि समाव
फिसाज्ला गोजोनखौ बिरफुं माहाजोना
जिडाइन बोसोर बैसोआव न'नेनो थाखाय हाबा होयो।
बे समाव गोजोना
मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिना
कलेजनि गिबि थाखोआव फरायहांदोँल'मोन।
थेवबो फरायनाय नागारना
बिमाफा घोनजोँ गोजोन संसार जालांनो मिजिँजोँ
बियो हाबाखौनो लाबाय।
बैग्रिबारि गामिनि गावनि मोजां मोननाय
नायनो समायना सिख्लाखौ।
बोसोरनि उनावनो फिसाजो थिबालियाबो खौरां हरबाय
बरफेटानि सोरबा बांगालजोँ जुलि जाबाय होननानै।
फैसालिया बेमाराव गोग्लैयो
बियो सानो रायो-
लासिँ सिं माबोरै मानो
गुबुन हारि बांगाल हौवाजोँ
हाबा जाखो जुलि लाखो,
गाबै गाबै बायदि रावजोँ।
गाबो बियो दुखुआव गोदोयो
फिसानि सोदोमस्रि बिसिनायाव
बियो गोसो गोरबो बाब्राबो,
बियो हरखाब बेमाराव गोग्लैयो,
नै बोसोरनि उनाव बियो मुलुग नागारो।
घोन सम्पति थाखा फैसाजोँ बुंफबनाय
बिरफुं माहाजोनाबो सानसे समाव
बिरफुं माहाजोनाबो बेबादिनो मिथिँगा नागारो,
घोन सम्पति फिसानो गथायनानै।
गासैबो गोजोननि आखायाव थाबाय
रोहो रोहो बिफानि सम्पति,
नाथाय माबोरै नखरखौ दैदेननो?
नखरखौ माबोरै सालायनांगौ?
माबोरै बिसि फिसाखौ फोथांनांगौ,
माबोरै फोरोँनांगौ?
जेबो साननो रोङाखिसै गोजोना।
लासै लासै गोजोना
बिसि फिसाफोरखौ बावगारना
लोँनाय-जानायावनो बायजोआव गोदोयो।
सेँग्रा समनिफ्रायनो थांखु सोबनाय,
गानजा बां बिड़ि आरो
सिगारेड् बोनाय हुदाया दंखायोमोन बिहा।
जौ लोँनाय थास गेलेनाय
बेफोर आंगो बादियानोमोन।
सानसेखालि गुसु गोजां बोथोरमोन
थास गेलेना जौ फेनानै,
बियो मटर साइकेल सालायदोँमोन।
बियो लामानि गरखायाव गोग्लैयो
गोबां जोखोम जायो,
गोबाव सम हष्टपिटालाव उन्दुनाङो।
गोबां रां थाङो सिबाय,
बिफानि गासै रांआ लाथिम थाङो।
नाथाय दुखु गोनां
गोबां रां थांबाय,
गोबां खष्ट बुगिनांबाय
आरोबाव गोजोनखौ बुहुमाव
हमथाना लाखिनो हायाखिसै।
गोजोननि जिउआ बिरलाङो-
सोर्गोनि मिथिस'यै गामियाव,
फेरलेबसे सोलेरखौ गालांना जिउआ
मिनि खुसि रुंग'लाङो।
दुखु दाहाजोँ सिबाय
बिसि फिसाफ्रा गाबस्रावदोँमोन,
इनाय-बानाय दिखाराव।
से बोसोर गोजोन बिसि समायनाया
बिबारि आरो निनिमा फिसाजो सानैखौ लानानै
संसार जानो जुजिदोँमोन।
गामिनि बयखौबो नायै नायै,
गामिनि रायजो राजाफोरनि मोखां नायै नायै,
मिथिँगानि महरखौ नायै नायै,
सान आरो हरजोँ गेले गेले।
बोसोरसे थारला थांबाय मोकथांआ
समायनाया सान्दोँमोन दुखुखौ लानानै-
माब्ला सोराङो,
माब्ला साना हाबो,
नेयै नेयै हरसे उन्दुबाय
हरसे उन्दुआलासेनो थाबाय।
जोबोद खष्टयै गामिनि बयजोँबो गोरोबनानै
गामि खाथिनि गुदि फरायसालियाव
सानै फिसाजोखौ फोरोँबाय समायनाया।
नाथाय से बोसोर थांब्लानो
जाय बांगाल सेंग्राजोँ जुलि जादोँमोन,
रुंसारि बिरफुंनि फिसाजो थिबालिया
इनाय-बानाय खुसेँग्रानि दरजा जुथुम फैयो,
बियो थालाखौ देखाव फैयो।
थिबालिया बासा बोनो नाजाबाय,
बेबादिनो से दानहालागै
थिबालि आरो समायनाजोँ गाग्रियै
ग्रेँ ग्रेँ गुग्रेँ जाबाय थाबाय।
सानै उन्दै फिसाजोखौ लानानै
समायनाया गोजोन गैयै जाबाय।
सानफ्रामबो बिबोनां थिबालिजोँ
इनाय-बानाय दावराव-दावसि।
बेबादि गोजोन गैयै नखरखौ नुनानै सानसेखालि
गामिनि रायजो राजाफ्रा खेबसे
बिसार खालामदोँमोन गोजोन हास्थायनानै।
थेवबो जेन्दोँ दुलाराय रायजोफ्रानो
थिबालिनि महाराणि गोहोआव।
सानफ्रामबो गोजोन गैया
सुखु मिनिनाय गैया सिबाय
समायनानि नखराव,
उन्दै गथ'फोरनि जेब्लाबो
मोदै फसर फसर
मोदै हुगार हुगार
हब्रा हब्रा आलाय-बिलाय गाबनाय।
सानसेखालि बेबादिनो महाराणि थिबालिया
खानाय हगारसारना
गावनि फिसाय आरो बिबोनां खुरमा बांगालफोरखौ लानानै
समायनाखौ इनायै गाग्लोबो।
समायनायाबो गेजेन दुखु,
बियो गाबनाय रागाजोँ,
दिउ दिउ हाथाय अरना बुंदोँमोन-
' बे आंनि न,
आंनि फिसायनि-
बे न'आवनो आंनि हारायाबो
जिउजोँ लोगोसे बायफ्लेलांगोन।
बे न'खौ आं नागारलांनाय नङा।'
' मानो नागारलाङा?
सोर नोम्फाया लुना होफैया-
बे न'खौ?
बे न'आव आंनि जोनोम,
बिनि उसुं इन्जुर सिला
उन्दै समनिफ्राय आं बिलिरबोनो मोन्दोँ।
बे न'आ आंनिसो।'
' लाजिया नोँ-
बे न'खौ गारना खारनानै
बांगाल हौवाजोँ हाबा जाहैनानै?
आरो दा नोँ लाजिया फांजिया
सोद्रोम बर' गामियाव
बांगाल फोलेरखौ लानानै बासा बोनो? '
हमथा हायै रागा जोँनाय
गावनो गावखौ सामलायनो हाया जायो,
रागाजोँ थाव सोबायो
थिबालिया बिबाजै समायनाखौ।
आरोबाव बियो बुङो हाथाय अरनानै-
' गेड आउट,
फिसाय गैया,
फिसा हौवा गैया,
रान्दियै आंनि न'आव संसार जानो
नोँहा मोन्थाइ गैया।
लान्थि-लुन्थि फिसा हिनजावजोँ
नोङो संसार जानो हाया।
बे न'आ आंनि,
आंनि जोनोम बेयाव।'
समायनाया बुङो गुरै गाबनानै-
' आं थाङा,
बेयावनो आं हारा गारगोन,
जाय जायगाया आंनि फिसायनि,
आंनि फिसायनि जोनोम जायगा।
जाय थावनियाव आं
अनसुला फिसायखौ सिबिनो लाजेन्दोँ।'

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (5) : उनाव फिसाज्ला सासेखौ by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Friday, September 11, 2015

Poem Edited: Saturday, September 12, 2015


[Report Error]