Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,735 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमै'नो 651-685 - Poem by Ronjoy Brahma

651 आन्दो आन्दो हास्थायनानै रानज्रिँलाङाखै थेवबो गोसोआ सिरि सिरि मोजां मोन्नानै जिउ साजायदोँ आं गोगो रैसुमै नोँ आंनि।नोँ आंनि। 652 बहा हानो रैसुमै बहा नोँखौ आं बावनो? नोँनि सोलेरानो आंनि जिउआव। आंनि गोसोआबोदि नोँनाव। 653 नोँ आंनि, जिउ रैसुमै नोँनि नोँनि मिनिनाय रंजानाय गोसो खाङो दिनैबो उन्दै समखौ बावनो हागोन बेखौ आंदि? 654 एसेबां मोजां मोनबाय नोँखौ एसेबां हास्थायबाय नोँखौ थागोन जिउ जारिमिन गोबानानै साजायनाय गावनि मोकथां हायनाया। 655 दिनै नोँनि मेगनाव मिनिनानै नोँनि गोरबोआव रंजानानै आं आंनि बुंनो सानो रैसुमै नोँदि आरो आंखौ लाजियो। 656 आंनि मेगनाव नोँ लाजिस्लुयो नाथाय नोँनि मेगनाव आं- रैसुमै नोँ मिथिगौ? बेसे आंदि नोँखौ नागिरो। 657 आंनि हास्थायनायनि निजोरायाव आंनि मिजिँनि अख्रांआव नोँ बेसे समायना रैसुमै नाथाय नोँ गोथौ आंनि दैखर गोरबोआव। 658 सोर होफैयो आंनो फोजानायखौ सोर लाबोयो आंनि हान्थिनायखौ नोँनो सना आंनि नागिरनायखौ नोँनि जिउ आंनि साजायनायखौ। 659 रैसुमै सना जिउ आंनि दिनै आंनो आं सोमो नाङो बहा सोमजिखो आंनि अननाया? बहा मोनखो आं मोजां मोननायखौ। 660 मुलुग मिथिँगा साननानै नोँनि आंनि देरा जिउनि रैसुमै मायनाव सुखु-दुखु संसार जोँनि सानसे जिउनि। 661 सानो आं रैसुमै मायनाव आय मिथिँगानि बोसोन फालिनानै आय मुलुगखौ जोथोन लानानै सानैजोँ अराय रायजो जानो आयनि अराय बोर लानो। 662 सान ओँखारगोन जेब्लाबो देलाइस्रि हायना नोँनि महरखौ नुगोन सना आं जेबो समायनायाव। 663 आंनि रैसुमै, नोँ आंनि जिउ जोनोम मिजिँनि बोरै आंनि हाबिलाया? रैसुमै रजे, मिथिगौ नोँ आंनि गासैबो? 664 आंदि नोँखौ मोजां मोनखोमादोँ बेयो गोरोन्थि जादोँ? आंदि नोँखौ हास्थाय खोमादोँ बेयो फाप जादोँ? नाथाय मैला गैया आंनि हास्थायनाय नंखाय नङा गोरबो नागिरनाया। 665 आं नोँखौ मोजां मोनो बेसे रुजुयो आं अख्रांजोँ आं नोँखौ हास्थायो बेसे रुजुनो आं लैथोजोँ। 666 आं नोँखौ नायबाय थागोन बुहुमा जेब्लासिम सान सान आं थांनानै थागोन नोँनि थाखाय सान हर। 667 जेब्लासिम आं नोँनि नोँनि सेराव आं नोँनि मोदै बादि गोगो हास्थायनाय रैसुमै जिउ नोँ आंनि। 668 नोँदि आंखौ बेसेबा फोरोँदोँ आरो आं बेसेबांदि सान्दोँ बेसेबा सान्नो हागौ आं जेब्ला नोँनि रैसुमै। 669 बेसेबा आं मिथिगौ आंनि सानस्रियादि जोबोर गोथौ- आं गोजोँ नोँनि अख्रांआव गोथौ आं नोँनि बिखायाव। 670 मोदै गबोयो मेगनाव मोसानै जेबो मोखांआव, जेब्लाबो आं नुयो - नोँनि देलायनाय मुस्रि। 671 आंनि सानस्रिया बोहैनायनिफ्राय आं हाथासि नोँनि आन्दोआव, मिथिया आंदि बुंगोन बहा- मा जागोन बे बुब्लिया। 672 मिथिँगानि सिङाव आं गेलेयो रैसुमै नोँनि हायनाया बोयो, साननि उनाव सान रैसुमै बुंबाय नोँ नोँनि। 673 जेब्ला नोँ बुंगोन- नोँनि आंनि जिउ जुलिनि सोरजिनि आथिँआव गाबनाय मिनिनाय आय मिथिँगानि। 674 आं गाबो जेब्लाबो नोँनि आं सिमांनि, सिमां नङा बेयो? रैसुमै हाथासि हास्थायनायनि? 675 दिनै निजोम हर गेजेर हार्सिँ आं सिरि सिरि लोगोआव नोँनि सावगारि - रैसुमै नोँ आंनि।नोँ आंनि। 676 माब्लाबा आं मोसायो बेसेदि आं नोँनि साजायनाय- ओँथि गोनां बे जोनोमा नाथाय जागोन फैमाल हाबिला? 677 नोँनो लिरनो साजायनाय मोदै सिनाय लाइजामा - बिखायाव अन्नायजोँ खुदुमो। 678 गावनि मोन्दांथिखौ मोजां मोनो नोँनो बावना हरो- नै रैसुमै गोरबोनि नाङा नोँनि मेगनाव गाबनायखौ। 679 थार जेब्लाबो मिजिँआ बोहैदोँ गोरबो सानस्रिया, आं हास्थायो मिथिनो- नोँनि गुमुर अन्थोबसे। 680 आंहा सैथो जायाब्ला आं थारै गोजावो- मेगन लामा गोरबोआ गावनि आं नोँनि नागिरो। 681 नोँनि गोदै रावआ बिखायाव बोजब जानाय अन्नायाव, हान्थियो नोँनिसिम- निजोरा जाना मिजिँनि। 682 आं हमथानानै लादोँ गोरबोआव गोजाम मानि नोँनिखौ जारौ मिथिँगा मुस्रिया अनसाय जानाय रैसुमै। 683 गिलाससे आंनि मोदैखौ लुफावना गलियो, जोँथि माथि मिनिनाय लाबोयो गोजोन खौसेथि। 684 गोजाम मानि मुस्रिया आरोबाव गोदान गोरबोआव मिथिगौ मोजां मोन्नाय जेब्ला मोनो आं नोँखौ। 685 गोदै गलिनाय सानस्रियाव रोखोमसे आंनि गोरबोआव जिउ बेयो दान्दिसे- नोँखौ लानानै सनानि।

Topic(s) of this poem: love


Comments about जिख्लाबसे लाइजाम: 'रैसुमै'नो 651-685 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, March 3, 2015

Poem Edited: Tuesday, March 24, 2015


[Report Error]