Ronjoy Brahma

Gold Star - 37,707 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

निनिमा (7) : बेबादि हालोदखौ नुनानै रांखोआ - Poem by Ronjoy Brahma

बेबादि हालोदखौ नुनानै रांखोआ बिखा हमथायो।
गोजांस्रिउ गोरबो लानानै
सिरि सिरि न'फारसे आगान होयो।
थिबालि थैनायनि उनावनो गोबां फिसाफ्रा
गाबस्राव फैयो आलाय-सिलाय।
माखासेफ्रा मिथिया हसिया
बर' हारिनि मुंङाव आसि थुयो।
खोनानोबो मोन्दोँमोन ओरै-
रावबो गैयै समाव बर'फ्रा
थिबालिखौ सुथारना गालांदोँ।
जाथाय माब्लाबाबो जाफेरै जाथाय
जाथायनि उनाव बर' हारि मुंसेया
खाफाल हमनो गोनां जादोँ।
गोबां बर'फ्रा नंखाय फाव फान्दायनायावनो
नोरोकफुरि जेलबो जानो गोनां जायो।
गामियाव अर जोँनो हमबाय
एना-एनि जानो हमबाय
सानफ्रामबो दावराव-दावसि
दाङा बाजिया जागायबाय।
अब्ला रांखोआ बिखा फोरदाननानै सैथोखौ दिन्थिदोँमोन,
थेवबो दुखु गोनां बाथ्रा
रांखोनि जुकथिखौ गनाया,
गंग्लायना लायाखै।
बेनि थाखाय रांखोआनो दायनिगिरि
सानब्रैनि उनावनो रांखोखौ दायनिगिरि खालामनानै
थिबालि बिबोनांफ्रा खायदा खालामनानै
लामायाव जमनानै सिखाजोँ दानथारो,
मिथिनो मोनो रांखोआ हाथाइआव थांदोँमोन अब्ला।
जाथाया सोमोनांथाव मुगैथावबो
बिनि उनाव गामियाव अर जोँनाया बारा जाबाय।
गोबां खेब बेबादिनो फाला बदल
दानथारलायनाय हाथारलायनाय जायो,
खुबैहरनाय गावहरलायनाय जायो।
दुलाराय गामिनि रायजोफ्रा
बिसोर सिनाय मोनै मानसिफोरखौ
ज' ज' होहरनो जांख्रिखांबाय
नाथाय पुलिसनि अरखि गोनां
खारफिउ बाहायनायाव गाव गाबागाव न'आवनो
हाबसो फिन्ना थानो गोनां जाबाय।
आरोबाव राहा गैलिया
बहाबा गोमाबाय सोलो
गियान खायदा बुद्धि।
लासै लासै बेबादिनो
बोथोर थांदोँ बोथोर फैदोँ
हालो दैलो थांदोँ
हालो दैलो बाबेनलांदोँ,
थासारिया सुग्लाय लांदोँ
खैफोद आफोद सिगांनि गासैखौबो
बयबो बावगारलायदोँ।
बिसोर जोँजोँ गोरोबना थानो
ज' ज'यैनो संसार जानो रादाय खादोँ।
जोँ दा बिसोरजोँ गोरोबलायो
दंनायमानि सिनायैफोरजोँबो गोरोबलायो,
गावजोँगाव मोब्लिबगासे अनलायनाया सोमजियो।
नाथाय, थेवबो सम सम
बेबादिनो दाङाबाजिया जाबाय थायो।
थिबालि थैनायनि नै बोसोरनि उनाव
बेवाइयाबो मोनसे बेमाराव गोग्लैना थैदोँमोन।
दा बिदिनो एरगासिनो एरनायानो आरो....।'
फारि फारि खिन्थालांनायनि उनाव
बोराय दाम्बुआ सिरि थायो आरो
दान्दिसे उनाव बियो फेस्लायै बुङो-
' जाथियाबो बिसोरनासो मोजांब्रा
सासेयावनो साथाम,
साब्रैगाहाम लानो मोनो'
खाथियावनो खामफ्लायाव जिरायना गल' खोनासंनाय
बिलिया फुवथुम थुम बुङो-
' फाग्ला बोराया-'
हा; हा; हा; हि हि बयबो मिनियो।
सुखुरामा गोजांस्रिउ मोनो बियो
बोराय दाम्बुनि दुखु गोनां
फारि फारि गोलावै नंगुबै जारिमिन फोरमायनायखौ।
दुखु दाहाजोँ बेसेबांबा मोगा-मोगि रायजो जाबोनाय
जमगाव गामिनि रायजो राजाफ्रा।
जानांगौ सुखुरामा खोनाना गोरबोआव गाबदोँ
बियो हाजासे हब्रा हब्रा गाबदोँ।
बेनो आबुं जारिमिन जागोन
गोजाम जोथोनफुरिनि।
जाय बर' गामि जोथोनफुरिया
गुबुन हार्सा मुंङै दिनै जमगाव जाबाय।
एसे उसु-खुथु गोनो-गोथो मोन्नानै
बोराय दाम्बुनियाव मोखांआव गोगो नायना
मिनिसुलुनाय गैयै सुखुरामआ सोँनायसै-
' आबौ, जमगाव गामिखौ बिदिब्ला
गावसोरनि रावजोँ बिसोरनो मुं होदोँ?
माबे सम खोन्दोनिफ्राय? '
बोराय दाम्बुआ फिन्नायसै-
' बिसोरनो दोनदोँ,
जेब्ला सानफ्रोमबो थाखोमा थाखोमा सम खायदा खालामनानै
खास्रि-बिस्रि बुथारलायनाय हाथारलायनाय जायो।
जेब्लानो सोरकारनि सेनसास जायो आब्ला
जाम्बा बर'फोरखौ दोनखोमानि बिसोर
जोथोनफुरि मुंखौ खोमोरना
गोरोबनाय गावसोरनि मुंजोँ जमगाव मुं होयो
बेखौनो रिजिष्टार खालामो।
दिनै बेयाव गोरोबो
हारिजोँ हारि,
माब्लाबा गुबुनजोँ आरो गावजोँगाव
हारिखौ लानानै घोरोमखौ लानानै
नांलाय-खमलाय बेल' नङा,
दाबो बुथारलायनाय जायो
दाबो जमै जमै लांखारलायनाय जायो।'
गोमजोर गोरायै सुखुरामा बुङो-
' नंगौ बिथांमोना जोबोर सालाख।
बिसोरखौ फेजेननो हानांगौआ
आरोबाव दिनै गोरलै नंलिया।
जोँ बिग्रायनो हागौ अख्रां नायदावनानै,
हमथा हायै रागाखौ लानानै।
नाथाय जोँनि रागाया बिथांमोननि थुंग्रिनि गोबौ
गोजोँ दाहारावनो थाबथायो।
बेनिखायनो बाथ्रायाव दं-
थुंग्रिनिख्रुइ रेबगननि दाहारा गिथावसिन।
बेनिखायनो जोँ दिनै गिथावसिन दाहारखौनो लानांगौ,
रेबगननि दाहारजोँनो जुजिनांगौ।
दुलाराय गोग्लैसोनाय बर' हारिनो
जोँ सोलोँथाइखौ होनांगौ,
साफ्रोम बिमा-बिफाया गोसो होनांगौ
गावनि गथ'खौ सोलोँथाइ होनायाव।'
गियानि दाम्बु बोराया मिनिसुलु
गोमनाय गारांजोँ बुङो-
' नंगौ आबौ नंगौ,
जोँ सोलोँथाइखौनो साबसिन गोहो खालामनांगोन,
रेबगनजोँनो जुजिथारनांगोन।'
सुखुरामा बानाय मोनबाय
बियो दा एसे उसु-खुथुआव दंसै।
मिनिसुलु जानानै बोराय दाम्बुखौ नायलाय
आरो बिलिखौ नायलाय जाबाय थायो।
उनथायाव बियो बोराय दाम्बुनि मोखांआव नायना बुङो-
' आरसा आबौ,
मोनानायनिफ्राय मोनानायनि उनाव
हरथौनायनिफ्राय हरथौसिनबायानो।
जि थामजि रिँगा गोग्लैबाय।
आंहा गाबोन बाङाइगामिनि मोनसे मेलाव नुजाहैनांगौ।
ओँखारलांनि-
माब्लाबा आरो सम मोनोब्ला फैबावनाय जागोन।'
सना गाबनि आखायाव गान्नाय
ख्लाब-ख्लिब जोँख्लाबनाय घड़िखौ बियो नायो।
दान्दिसे उनाव जनायनिफ्राय सिखारो बियो।
जोबोद खुसियै बियो खेबसे मिनियो
मिनिसुलु मिनिसुलु बोराय दाम्बु आरो बिलिखौ खुलुमना बुङो-
' थादो आबौ आरो आबै
उनाव आरोबाव माब्लाबा
सम सम फैबाय थानायानो जागोन।'
बिलिया बुङो-
' दे जागोन आबौ,
जै जाथोँ,
सम मोनोब्ला फैबाय था।'
बोराय दाम्बुआ बुङो-
' दे थांदो आबौ
सम मोनब्लानो फैथार,
गथ'फोरा जानो नोँखौ सिनायनोबो हागौमोन खोमा।'
गाबोन फैगोन सानाव फुर्णिमा,
दा अखाफोर स्रां,
जेरैबो सोरां मुलुगा,
अखोरांआव जोमै गैया।
सुखुरामा लासै लासै थाङो
थोँजोँ मारुटि गाड़ीनि दरजा खेङो
बियो लासैनो सिंआव हाबो,
खेबसे बोराय बुरै हालिसेखौ नायहरो-
खोरखिखौ लासै फाङो बियो,
लासैनो गाड़िनि लाइटखौ स्रां खालामनानै हुर थाङो।
बोराय दाम्बु आरो बिलिया सानैजोँ
अखाफोरनि सोरांआव
सुखुरामआ आन्दो जाजासिम नायहरो।

Topic(s) of this poem: poem


Comments about निनिमा (7) : बेबादि हालोदखौ नुनानै रांखोआ by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Saturday, September 12, 2015

Poem Edited: Saturday, September 12, 2015


[Report Error]