Ronjoy Brahma

Gold Star - 38,182 Points (2 November 1995- / Amteka (Chirang) /Assam, India)

थिरिँ बिरिँ 778-830 - Poem by Ronjoy Brahma

778
हाद्रि गैयै लामायाव
मेगन थिखोना आं नुयो-
दुफावलु अख्रांआव।
779
लैथो जिउनि-
उन्दै ना,
दा आं उदां।
780
फै-
मैयाव गाखोनो,
गंगायाव दुगैनो।
781
आङो लासैयैनो थांगोन-
थेवबो गोख्रैनो खारै खारै
खुन्थेँना थानो साना।
782
अखा फैबाय दिनै जोमै
मोफ्लामनानै,
बारबो फैदोँ-
बिफां-लाइफां मोसा होनानै;
ग्रुम ग्रुम अखा खोरोमदोँ।
783
दिनै आं जोबोद खुसिजोँ
खेबसे रंजाबाय,
जोबोद गोजोन्नायजोँ
मिथिँगानि गेजेर गेजेर बेरायबाय।
784
उदैनि उखैहाबनायाव
गोसोनि आंखालाव गांहाबनाय
हब्रा हब्रा मागिदोँ
बोथिसे फिथर मोनसे हास्थायदोँ
आंनि बिफां दालायाव बानानै
गोसोम महरनि दाउखाफोरा।
785
गावदां अखाफोरा
मिनिसुलु नुजाफैबाय,
नायहरदोँ आंखौ
आं अखाफोरखौ।
786
खोमसि जानायखाय
सांग्रेमा गांफौफोरा बिरदोँ,
नै बिसोरो रंजादोँ।
789
नोँ दागाब आयै
आंथ' मोजाङैनो दङ'ना
नोँ माखौ जिँगा सियो?
आं थांना थागोन आयै।
790
गोथां मिथिँगानि बिलाइ
सिरिदोँ दालाइ मानख्लाय दालाइ
आंनि मेगन सिगांआव।
791
मेगननि फैसालियाव बिबार बारो
समायना मोखां
आंनि मिनिनाय।
792
खोलो खोलो बार बारबोयो
सोलेराव बिलिर फैयो
आं मिनिसुलु जायो।
793
आंनि नैबे मिनिनाया
मिनिनाय दान्दिसेनि
हरनि हाथर्खि हरसेनि जेन'।
794
सना गाबनि माय बिदां
मिनिसुलु मिनिदोँ,
बेयो मोकथां बेयो मोकथां।
795
थिँ थिँ गोमोथिँ एम्फौफोर
रिङो देँखो आंनि खोमायाव
बे रिङो बेयो।
796
रैसुमै बारनि बिलिर फैनाया
बिलिरो आरोबाव सुहाबनाय
स्राय स्राय बिलाइ मोसानाय।
797
अखाजोँ हाद्रिया उन्दुहाबनाय लामाजोँ
आं थाबायदोँ
सुदेम बेलासि बेलासि।
798
लामायाव लानाय मोनसे मिजिँ
दिनै मोनसे मिजिँआ फेलेँ
मोकथांनि दरखंआवनो।
799
सोदोब नांनाय बिखायाव
खबामनि बे सोदोब
गोजोन मोनो लामायाव।
800
सोरां नोँखौ खुलुमदोँ
नोँनि गुण गियानखौ
आंनो होनाय नोँनि बोलोखौ।
801
मिलौदो मिलौहाब सुदेम बारआ
मिलौसिनो सुदेम गोरबोआव
आं मिनिसुलु मिथिँगायाव।
802
बे मोनाबिलियाव सहरनि दावराव
होँगो दोँगो मटर गाड़ी
बिनिनो सेर सेर लामायाव आं।
803
नायहरगासिनो थानाय सिरि लामायाव
दाउसिन मासेया मुसुर हरो
गुर्लाब मोनो खुसियावनो।
804
गोजोनसिन नैबे समा
जेराव सोदोब गैया
फुंबिलिनि गोदै सिमां।
805
मेगन बिलिर बिलिर
आं सिखारो
फुंजानि रोजाबनाय दाउसिननि
रैसुमै समायना गोदै।
806
गोजोन बिखायाव हरनि खोमसिया
आलो फुथुनो बरायो एमाव
उन्दुलांनि दान्दिसे।
807
खुसिनि मिनिनाया
नै बेनो
नुदोँ आं आंनि गोरबोआव।
808
सुदेम मिथिँगानि बिखायाव
खोमसिया गोबायो
समनि हरा फैनायाव।
809
गुसु बुब्लिया बिलिरो
समायना मोनाबिलियाव
सुदेम बार खोलो खोलो।
810
फिरि फिरि बार बारदोँ
गोजोन गोजोन बिलिर फैदोँ
आं रंजायो नैबेयाव।
811
गोसोखांनाय गोसोआव
बे गोसोखांनाय बुब्लिया समायना
आलो सुदेम गुसु समाव।
812
समायना जोँखांबोयो गोरबोआव
रैसुमै सानस्रिया
गोसोखौ जंखाय फैयो-
हाबाब सनाफोर लेखा बिलाइ गुफुद
स्राय बना लाजिसुलु नोँसोरखौ फज'यो आं।
813
मेगनखौ मेसेबो खेबसे
ब्लाव नायफिनो आं
आन्दा-मान्दा आन्दायहारा गोमायो।
814
दा आं मा नागिरो
सोमखोर मिथिँगायाव-
समायना सोमखोर बिलाइ नुयो।
815
सुदेम गुसु दैयाव
आथिँ गासोमब्ला
बिसोर अनहाबो सोलेर मिजौनाय
गुसु सुहाब सुहाब।
816
जोबोद रैसुमै दाउनि गारांआव
देँखो बोनो सोलोङो
आय' रैसुमै दाउसिननि गारांआ
गोमायो मिनिनायाव।
817
गोसो उदांङै बिरलाङो
उदां अख्रांआव-
दाउसिन बादि बिरबोयो।
818
मुलुगा सोरांबाय मेंग्लिनायनि थाखाय
जोँमानि खुसियाव,
मिनिसुलु मिथिँगानि मिनिसुलुनाय।
819
रंजानायनि बे गाबा
मिथिँगानि मिनिनाय आय'
थारै बेयो समायनासिन।
820
बिबारा मिनिदेरो
नै बेलाइ मिनिखैरो
बारा एदाव फैयो।
821
आं गोमोयो
खोमसिनिफ्राय खोमसिसिन दिनै
अखाफोर थैहाबनाय हर
बेयाव आं आन्दायो।
822
दरजा खुलियो आं
रैसुमै दाउनि रोजाबनायाव,
समायना फुंआव मेगननि गोजोन्नाय
मिनि गोजोन गोसोआ।
823
सायख्लुम नारेँ बिफांआव
आं जिरायो,
दाउस्रिया खन्थाइ आवरायो
बुजि मोनै गोदै बिफांआव।
824
सावगारि बोयो आं
अनजालिनि,
जाय आंखौ मोजां मोनो
खन्थाइ लिरो आं बिनि।
825
बिजाब गांसेया मेँग्लिहोयो
आंनि हाबिलाखौ
बुजिनो हायै ओँथि बिनि।
826
हरसे मेसेबनानै
फुंनि बोलानायाव नुयो
साननि आबिर मिथिँगायाव।
827
आं होसोलाङो-
बिरबायनाय दाउसिनखौ,
मानो बिरबोदोँ बहानिफ्राय
आंनि खर' साजोँ।
828
जारौ मोनाबिलि
सना माय बिदां
गोजौ गाहाय समायना बुब्लि
आय' गोमोयो आं खुसियाव।
829
बियो मोसादोँ
सना बिदां मायनि खर'सायाव
खुदुमो सान सिखोला।
830
जोब्बाय दिनैनि मंगलबारा
फिनज्राब फैगोन बुघबार
समायनानिफ्राय समायनासिन गाबोन।

Topic(s) of this poem: life


Comments about थिरिँ बिरिँ 778-830 by Ronjoy Brahma

There is no comment submitted by members..Read this poem in other languages

This poem has not been translated into any other language yet.

I would like to translate this poem »

word flags


Poem Submitted: Tuesday, November 10, 2015

Poem Edited: Tuesday, November 10, 2015


[Report Error]