Τ ρ έ χ ε ι ... Poem by Giorgos Vlachos

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α

Τ ρ έ χ ε ι ...Τ ρ έ χ ε ι
η γ ρ α φ ο μ η χ α ν ή
σ α ν π α λ α β ό ς
σ τ ί χ ο ς
μ ε ς
σ τ ο
χ ι ό ν ι .

3/1/1989 Filadelphia U.S.A.

COMMENTS OF THE POEM
Giorgos Vlachos 01 March 2010

Aυ τ ό τ ο π ο ί η μ α γ ρ ά φ τ η κ ε σ τ η ν Filadelphia τ ω ν Η ν ω μ έ ν ω ν Π ο λ ι τ ε ι ώ ν 3.1.1989 κ α ι τ ο χ ι ό ν ι σ τ η π ρ ο β λ ή τ α ή τ α ν π ά ν ω α π ό μ ι σ ό μ έ τ ρ ο .

0 0 Reply

Giorgos Vlachos

Α Θ Η Ν Α
BEST POEMS
BEST POETS
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success