Sounds Of Autumn - English Lyric Of A Vietnamese Song: TiếNg Thu - Translated And Composed By Nhien Nguyen Md Poem by NHIEN NGUYEN MD

Sounds Of Autumn - English Lyric Of A Vietnamese Song: TiếNg Thu - Translated And Composed By Nhien Nguyen MdSOUNDS OF AUTUMN - Music: Phạm Duy, Poem: Lưu Trọng Lư

Don't you hear Autumn
Weeps under dim moon?
Don't you hear flaming
Crusader's image
In his lone wife's heart?

Don't you hear forest
Autumn leaves dropping
Bewildered brown deer
Step on dry brown leaves?

Don't you hear Autumn
Weeps under dim moon?
Don't you hear flaming
Crusader's image
In his lone wife's heart?

Don't you hear forest
Autumn leaves dropping
Bewildered brown deer
Step on dry brown leaves?

Don't you hear Autumn
Weeps under dim moon?
Don't you hear flaming
Crusader's image
In his lone wife's heart?

Don't you hear forest
Autumn leaves dropping
Bewildered brown deer
Step on dry brown leaves?

07/22/2018 Revised ̃7/4/2019
NHIEN NGUYEN MD


TIẾNG THU

Em không nghe mùa thu
Dưới trăng mờ thổn thức?
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ?

Em không nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô?

LƯU TRỌNG LƯ
NHIEN NGUYEN MD

COMMENTS OF THE POEM
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success