Ashes And Noel Participate In Praying Poem by NHIEN NGUYEN MD

Ashes And Noel Participate In Praying

Rating: 4.2


Once upon a time:
Two cats have been living here for a while.
Ashes has mixed brown gray hair
Noel is totally white from his head to tail.
It happened very much by chance
That these two cats were rescued and taken inside.
Ashes was rescued by my son
I chose Noel to be Ashes' friend.
At their first encounters, they meowed many times
One cat was inside, the other was outside
Ashes was in the house, looking out
Noel was from outside, looking in.
Not yet very close but they welcome each other.
Sometimes Noel didn't come
Ashes became so restless as she waited for her friend.
Sometimes, Ashes felt too sad and she lost her appetite.
So we decided to house these two cats.
When we said our evening rosary prayers
They sat there and appeared attentive
They sat there without teasing or playing.
Listening to prayers, they appeared like meditating.
When we stopped praying our rosaries
They seemed to wake up and started to play.
This behavior happened many times
When they heard our prayers they came and stayed.

0112/15
NHIEN NGUYEN MD

Above is translation poem of the Vietnamese poem of NHIEN NGUYEN MD:

ASHES VÀ NOEL THAM DỰ CẦU KINH

Ai ơi tôi kể truyện này
Hai con mèo đã ở đây lâu rồi.
Ashes, lông xám pha nâu
Noel thì trắng từ đầu tới đuôi.
Truyện này, nào có ai ngờ
Hai mèo này đã được người cứu nuôi.
Ashes cứu bởi con tôi
Noel tôi chọn thành đôi bạn mèo.
Mới đầu chào hỏi, meo meo
Một con trong cửa, ngoài hè con kia.
Ashes thì ở trong nhà
Noel thì ở phía ngoài nhìn vô.
Chưa thân nhưng chịu nhau rồi
Nhiều lần qua cửa, chúng ngồi ngó nhau.
Noel nếu chẳng tới thăm
Bồn chồn, Ashes trông ra, trông vào.
Buồn nhiều, Ashes biếng ăn
Chúng tôi đành phải nuôi hai con mèo.
Mỗi khi lần hạt kinh chiều
Hai mèo ngồi đó trang nghiêm quá trời.
Chúng ngồi không có dỡn chơi
Nghe lời kinh đọc, gửi hồn xa xăm.
Đến khi chấm dứt lời cầu
Hai mèo thức giấc bắt đầu dỡn nhau.
Chuyện này đã xẩy nhiều lần
Nghe lời kinh đọc, mèo nằm nơi đây.

01122015
NHIEN NGUYEN MD

Tuesday, March 17, 2015
Topic(s) of this poem: cat,friendship,pray
POET'S NOTES ABOUT THE POEM
Translation from original Poem Hai Mèo Tham Dự Cầu Kinh by author
COMMENTS OF THE POEM
Dung Nguyen 03 August 2016

I enjoy your cat poems very much.

0 1 Reply
Kimkhue Nguyen 30 June 2016

I love cats. Ashes, and Noel are very lucky!

1 1 Reply
Dung Nguyen 23 June 2016

Thank you for sharing your two cats, Ashes and Noel. They are amazing!

1 1 Reply
Tony Nguyen 08 May 2016

Cats are very intelligent!

1 1 Reply
Kimkhue Nguyen 29 May 2016

Thank you for reading. These cats are amazing.

0 0
READ THIS POEM IN OTHER LANGUAGES
Close
Error Success